close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 22 lutego 2017

  Stypendium i dotacja imienia Krzysztofa Skubiszewskiego 2017, Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej (1989–1993), pierwszego ministra spraw zagranicznych po odzyskaniu Niepodległości pod honorowym patronatem Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej

  Stypendium umożliwi prowadzenie badań naukowych w Polsce przez cały rok akademicki 2017/2018, we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim lub z inną polską uczelnią, w zakresie prawa, nauk politycznych lub historii najnowszej. Celem Stypendium jest szerzenie demokracji, praw człowieka, zasad państwa prawa i poszanowania prawa w stosunkach międzynarodowych.

   

  Cel Stypendium i Dotacji

   

  Celem Stypendium i Dotacji jest promowanie demokracji, poszanowania praw człowieka, państwa prawa i zasad prawa w stosunkach międzynarodowych. Temat badań naukowych będzie związany z powyższym celem i będzie należeć do jednej z następujących dyscyplin:

   

  • prawo (w szczególności prawa człowieka, prawo konstytucyjne, prawo międzynarodowe),
  • nauki polityczne,
  • historia najnowsza.

  Fundacja przyzna w roku akademickim 2017/2018 jedno Stypendium i dwie Dotacje.

   

  Program i realizacja badań naukowych w ramach Stypendium

   

  Stypendysta prowadzi badania naukowe w Polsce w wybranej przez siebie dziedzinie, we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim lub z inną polską uczelnią, pod kierunkiem opiekuna naukowego. Stypendysta będzie zobowiązany opublikować wyniki badań naukowych w formie i na warunkach uzgodnionych z opiekunem naukowym i z Fundacją.

  Pobyt w Polsce rozpocznie się 2 października 2017 i trwać będzie 9 miesięcy (cały rok akademicki 2017/2018). Na wniosek Stypendysty, pobyt może trwać krócej niż 9 miesięcy, może też rozpocząć się później niż 2 października.

  Stypendysta nie może podejmować pracy zarobkowej w czasie pobytu w Polsce.

   

  Program i realizacja pobytu naukowego w ramach Dotacji

   

  Beneficjent Dotacji w czasie pobytu w Polsce prowadzi badania naukowe w wybranej przez siebie dziedzinie we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim lub z inną uczelnią w Polsce. Pobyt naukowy odbędzie się w roku akademickim 2017/2018 i będzie trwać trzy miesiące lub krócej (beneficjent wybiera czas trwania pobytu). Beneficjent Dotacji nie może podejmować pracy zarobkowej w czasie pobytu w Polsce.

   

  Kryteria wyboru stypendysty i beneficjenta Dotacji

   

  Kandydaci mogą pochodzić ze wszystkich obszarów i krajów wymienionych na początku ogłoszenia, z wyjątkiem Polski. Stypendium i Dotacja są przeznaczone dla osób, które ukończyły studia wyższe oraz

   

  • obroniły doktorat (lub, ewentualnie, mają znaczący dorobek naukowy)

  lub

  • wykazują się wysokimi osiągnięciami na rzecz dobra społecznego, w szczególności promowania demokracji i państwa prawa.

  Preferowani będą kandydaci, którzy nie ukończyli czterdziestu lat życia.

  Znajomość języków obcych, szczególnie angielskiego, będzie istotnym kryterium wyboru kandydata. Wskazana jest znajomość języka polskiego. Osoba nieznająca języka polskiego, a zakwalifikowana do Stypendium, odbędzie intensywny kurs językowy w okresie poprzedzającym rozpoczęcie roku akademickiego (w sierpniu i wrześniu). Beneficjentowi Dotacji, który będzie tego potrzebować, Fundacja zapewni kurs języka polskiego w czasie jego pobytu w Polsce.

   

  Szczegółowe warunki Stypendium

   

  Stypendysta otrzyma:

   

  • łączną sumę 28 940 PLN w ratach miesięcznych w przypadku prowadzenia badań naukowych w Polsce przez dziewięć miesięcy; w przypadku prowadzenia badań przez krótszy okres, wypłacona suma będzie proporcjonalna do tego okresu (od tej sumy stypendysta będzie musiał zapłacić podatek dochodowy w swoim kraju stałego zamieszkania albo w Polsce);
  • bezpłatne zakwaterowanie w Warszawie lub pokrycie kosztów zakwaterowania w czasie pobytu w Polsce;
  • jednorazowy zwrot kosztów podróży ze stałego miejsca zamieszkania do Warszawy i z powrotem;
  • zwrot kosztów ubezpieczenia od kosztów pilnego leczenia w Polsce.

  Fundacja przeznaczy sumę 3212 PLN na zakup książek i pomocy naukowych, które służyć będą do badań naukowych stypendysty. O ile stypendyście będzie potrzebny intensywny kurs języka polskiego, koszta kursu oraz zakwaterowania i wyżywienia w czasie 1- lub 2-miesięcznego kursu zostaną pokryte przez Fundację.

  Koordynatorem uniwersyteckim i organizacyjnym Stypendium jest Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.

  Fundacja może zaniechać wypłacania świadczeń przyrzeczonych stypendyście, jeżeli stypendysta:

   

  • nie zakończy z zadowalającym wynikiem wymaganego kursu języka polskiego;
  • nie będzie realizować celów, dla których przyznano mu Stypendium, w szczególności nie będzie prowadzić badań naukowych w Polsce;
  • nie ubezpieczy się od kosztów pilnego leczenia w Polsce;

   lub

  • w rażący sposób naruszy zasady i zwyczaje akademickie lub normy współżycia społecznego.

  Szczegółowe warunki Dotacji

   

  Beneficjent Dotacji otrzyma:

   

  • łączną sumę 9647 PLN w przypadku pobytu trzymiesięcznego; w przypadku krótszego pobytu, wypłacona suma będzie proporcjonalna do czasu pobytu w Polsce (od tej sumy beneficjent Dotacji będzie musiał zapłacić podatek w swoim kraju zamieszkania albo w Polsce);
  • bezpłatne zakwaterowanie w Warszawie lub pokrycie kosztów zakwaterowania w czasie pobytu w Polsce;
  • jednorazowy zwrot kosztów podróży ze stałego miejsca zamieszkania do Warszawy i z powrotem;
  • zwrot kosztów ubezpieczenia od kosztów pilnego leczenia w Polsce.

  Fundacja przeznaczy sumę 1071 PLN na zakup książek i pomocy naukowych, które służyć będą do badań naukowych beneficjenta Dotacji.

  Fundacja pokryje koszt kursu języka polskiego w czasie pobytu beneficjenta w Polsce, o ile kurs taki będzie potrzebny.

  Fundacja może zaniechać wypłacania świadczeń przyrzeczonych beneficjentowi Dotacji, jeżeli beneficjent:

   

  • nie będzie realizować celów, dla których przyznano mu Dotację, w szczególności nie będzie prowadzić badań naukowych w Polsce;
  • nie ubezpieczy się od kosztów pilnego leczenia w Polsce; lub
  • w rażący sposób naruszy zasady i zwyczaje akademickie lub normy współżycia społecznego.

  Jak kandydować

   

  Kandydatury będą przyjmowane do 13 kwietnia 2017. Instrukcja dla kandydatów znajduje się tu: www.skubi.net/instrukcja2017.html. Rozpatrywane będą wyłącznie kandydatury sporządzone  zgodnie z instrukcją.

   

  Zarząd Fundacji wybierze stypendystę i beneficjentów Dotacji na podstawie rekomendacji Rady Programowej.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: