close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • KARTA POLAKA

 • Karta Polaka jest dokumentem potwierdzającym przynależność do Narodu Polskiego.

   

  Karta Polaka może zostać przyznana wyłącznie osobie nieposiadającej  polskiego obywatelstwa albo zezwolenia na osiedlenie się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, która w dniu złożenia wniosku posiada obywatelstwo: Federacji Rosyjskiej, Republiki Armenii, Republiki Azerbejdżańskiej, Republiki Białoruś, Republiki Estońskiej, Gruzji, Republiki Kazachstanu, Republiki Kirgiskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Mołdowy, Republiki Tadżykistanu, Turkmenistanu, Ukrainy, Republiki Uzbekistanu, albo posiada w jednym z tych państw status bezpaństwowca, a ponadto spełnia łącznie następujące warunki:

   

  1. Wykaże swój związek z polskością przez przynajmniej podstawową znajomość języka polskiego, który uważa za język ojczysty oraz znajomość i kultywowanie polskich tradycji i obyczajów.
  2. W obecności konsula  lub upoważnionego pracownika złoży pisemną deklarację przynależności do Narodu Polskiego.
  3. Wykaże, że jest narodowości polskiej lub posiadała obywatelstwo polskie lub co najmniej jedno z rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej lub posiadało obywatelstwo polskie (przedłoży oryginały stosownych dokumentów i ich kopie).

   

  Informujemy, że 23 grudnia 2017 r. weszła w życie Ustawa z dnia 26 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o repatriacji, ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2282). 

  Art. 2 ust. 1 pkt 3 Ustawy z 7 września 2007 r. o Karcie Polaka otrzymuje brzmienie: "3) wykaże, że jest narodowości polskiej lub co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej, albo przedstawi zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej działającej na terenie jednego z państw, o których mowa w ust. 2, potwierdzające aktywne zaangażowanie  w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej przez okres co najmniej ostatnich trzech lat;".

   

  Zapraszamy do zapoznania się z tekstem ustawy.

   

   Procedura składania wniosków o przyznanie Karty Polaka

   

  Wydział Konsularny Ambasady RP w Kijowie informuje, że od 4 grudnia 2017 r. zmienia się sposób zapisu na rozmowę w sprawie przyznania Karty Polaka.

   

  Rejestracja będzie odbywać się:

   

  Korespondencja powinna zawierać następujące dane:

   

  1. tytuł e-maila: Karta Polaka zapisy
  2. imię i nazwisko wnioskującego
  3. rok urodzenia
  4. cel składania wniosku (do wyboru): przyznanie Karty Polaka, przedłużenie ważności Karty Polaka, wydanie duplikatu Karty Polaka lub zmiana danych posiadacza Karty Polaka
  5. obwód zameldowania
  6. numer telefonu kontaktowego wnioskodawcy

  W odpowiedzi zostaną Państwo poinformowani o terminie wizyty. O dacie spotkania z konsulem ws. przyznania Karty Polaka decyduje kolejność zgłoszeń.

   

  Wydział Konsularny Ambasady RP w Kijowie zastrzega sobie możliwość nieudzielenia odpowiedzi na korespondencję kierowaną w języku innym niż polski lub niezawierającą powyższych danych. Jedna wiadomość e-mail powinna zawierać dane jednej osoby wnioskującej bądź dziecka/dzieci wnioskodawcy.

  Osoby mieszkające w Kijowskim Okręgu Konsularnym (miasto Kijów, obwody czerkaski, czernihowski, kijowski, kirowogradzki), ale zameldowane poza jego obszarem, proszone są o dostarczenie zaświadczenia od pracodawcy lub władz uczelni potwierdzające rzeczywiste miejsce zamieszkania.

   

  Adres e-mail: kijow.wk.kartapolaka.zapisy@msz.gov.pl służy tylko do zapisu na rozmowę. Pytania dotyczące zasad przyznawania Karty Polaka proszę kierować jak dotychczas na adres e-mail: kijow.kg.kartapolaka@msz.gov.pl

   

  Jednocześnie informujemy, że zapisy dotychczas dokonane poprzez  e-konsulat pozostają ważne.

   

  Pod numerem  (044) 284-00-47  można uzyskać dodatkowe informacje i konsultacje.

   

  Uprzejmie prosimy o nienadsyłanie scanów i kopii dokumentów na adres Wydziału Konsularnego. Nie będą one rozpatrywane.

   

   

  Wniosek o przyznanie Karty Polaka

   

  Uwagi dotyczące sposobu wypełniania wniosku o przyznanie Karty Polaka

   

  Wzór prawidłowo wypełnionego wniosku

   


   

  Do wniosku należy dołączyć:

   

   - Kopie ważnych dokumentów tożsamości (paszportu zagranicznego i paszportu wewnętrznego) oraz oryginały i kopie dokumentów potwierdzających polskie pochodzenie, którymi mogą być:

   

  1. polskie dokumenty tożsamości;

  2. akty stanu cywilnego lub ich odpisy, metryki chrztu, świadectwa szkolne lub inne dokumenty  potwierdzające związek z polskością;

  3. dokumenty potwierdzające odbycie służby wojskowej w polskich formacjach wojskowych;

  4. dokumenty potwierdzające fakt deportacji lub więzienia, zawierające wpis informujący o polskim pochodzeniu;

  5. dokumenty o rehabilitacji osoby deportowanej, zawierające wpis informujący o polskim pochodzeniu;

  6. zagraniczne dowody tożsamości zawierające informacje na temat narodowości polskiej ich posiadacza;

  7. zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej potwierdzające aktywne zaangażowanie w działalności na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej;

  8. prawomocna decyzja w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia, wydana zgodnie z przepisami ustawy o repatriacji.

   

   

  Wydział Konsularny nie wymaga ani tłumaczeń ani poświadczenia notarialnego dołączanych dokumentów.

   

   

  Do wniosku należy wkleić zdjęcie o wymiarach 3,5x4,5 cm wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy, na jednolitym jasnym tle z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami.

   

  UWAGA: integralnym elementem procedury przyjmowania wniosków o przyznanie Karty Polaka jest rozmowa z konsulem, który dokonuje oceny znajomości języka polskiego.

   

  Ponadto każda osoba aplikująca o przyznanie Karty Polaka składa przez konsulem pisemną deklarację przynależności do Narodu Polskiego.
   


  Przyznanie Karty Polaka małoletniemu

   

  Kartę Polaka małoletniemu (dziecku poniżej 18 roku życia) przyznaje się na wniosek rodziców, jeżeli:

   

  • oboje posiadają już Kartę Polaka,
  • lub jeśli jeden z rodziców posiada Kartę a drugi rodzic wyrazi stosowną zgodę w oświadczeniu złożonym przed konsulem (chyba ,że drugiemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska).

  Przyznanie Karty Polaka małoletniemu, który ukończył 16 lat ,może nastąpić jedynie za jego zgoda.

   

  Kompletne dokumenty jakie należy złożyć przed konsulem powinny zawierać:

   

  • Wniosek o przyznanie Karty Polaka dziecku (podpisany przez rodzica posiadającego Kartę Polaka)
  • Kopia Karty Polaka wnioskującego rodzica (oryginał do wglądu)
  • Kopie dokumentów potwierdzające tożsamość rodziców (oryginały do wglądu)
  • Akt Urodzenia dziecka
  • Dokument podróżny dziecka (lub paszport rodzica z wpisanym dzieckiem)

   

  Przy składaniu wniosku muszą być obecni obydwoje rodzice i dziecko, dla którego składany jest wniosek!!

   

   


  UWAGA :  Komunikat o zmianie w Ustawie o Karcie Polaka


  Wizy dla posiadaczy Kart Polaka:

   

  Osoby posiadające Kartę Polaka mogą ubiegać się o wydanie bezpłatnej wizy krajowej (polskiej) - ważnej na rok z okresem pobytu 365 dni. 

   

   Dokumenty do pobrania

   

  - Ustawa o Karcie Polaka

  - Ustawa o zmianie Ustawy 

  - Nowelizacja Ustawy o Karcie Polaka (z 24.10.2008)

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: