close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • SPRAWY OBYWATELSKIE

 • Dokumentem potwierdzającym posiadanie obywatelstwa polskiego jest ważny polski paszport lub dowód osobisty. Obywatele nieposiadający dokumentów potwierdzających obywatelstwo polskie, albo których dane osobowe i obywatelstwo nie mogą zostać ustalone, mogą uzyskać potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego lub jego utraty.

   

  Posiadanie lub utratę obywatelstwa polskiego stwierdza wojewoda.  Od decyzji wojewody przysługuje odwołanie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

   

  Wnioskodawca przebywający na stałe za granicą składa wniosek za pośrednictwem konsula właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

   

  Wniosek składa się na formularzu określonym rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych.  

   

  Wniosek o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego zawiera dane osoby, której potwierdzenie dotyczy, i jej wstępnych do drugiego stopnia oraz informacje o istotnych okolicznościach niezbędnych do ustalenia stanu faktycznego i prawnego. Należy podkreślić, iż wnioskodawca do wniosku obowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające dane i informacje zawarte we wniosku.

  Uwaga: 

  • wszystkie dokumenty załączane do wniosku należy okazać w oryginale wraz z dołączoną fotokopią, która zostanie potwierdzona za zgodność z oryginałem przez konsula;
  • dokumenty dołączone do wniosku, które zostały wydane w języku obcym, winny być złożone wraz z ich tłumaczeniem na język polski.

   

  Wnioski należy składać osobiście.

  Dla ustalenia podstawy nabycia i utraty obywatelstwa polskiego miarodajne są przepisy obowiązujące w chwili zdarzenia lub czynności, na skutek których nastąpiło nabycie lub utrata obywatelstwa polskiego z mocy prawa lub decyzji właściwego organu. W trakcie prowadzonego postępowania wojewoda będzie dążył do zebrania dowodów pozwalających na wydanie decyzji jednoznacznie rozstrzygającej kwestię posiadania obywatelstwa polskiego przez zainteresowaną osobę.

   

  Przeprowadzenie opisanego postępowania jest szczególnie zalecane dla tych osób, których polski paszport utracił ważność kilka lat temu lub tych, które nie miały wydawanego polskiego dokumentu podróży (np. urodziły się na terytorium Ukrainy).

   

  OPŁATY KONSULARNE

  Podstawowa  opłata  konsularna za przyjęcie i opracowanie wniosku o stwierdzenie przez wojewodę posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego wynosi  80 EURO.

  Opłata nie obejmuje czynności konsularnych związanych ze sprawdzeniem i poświadczeniem tłumaczenia poszczególnych dokumentów dołączonych do wniosku oraz poświadczenie zgodności kopii z okazanym oryginałem - opłata konsularna z tego tytułu wynosi 30 EURO za każdą stronę tłumaczenia oraz za każdy dokument.

  Opłata konsularna jest płatna przy składaniu wniosku, w walucie EURO, w gotówce, w kasie urzędu konsularnego, i nie podlega zwrotowi niezależnie od wyniku postępowania.

   

   

  Podstawa prawna:

  1. ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 roku o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2012 r. poz. 161);
  2. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego (Dz.U. poz. 925);
  3. rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie opłat konsularnych.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: