close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • NABYCIE OBYWATELSTWA POLSKIEGO

 • Prezydent RP może nadać cudzoziemcowi na jego wniosek obywatelstwo polskie.

  Nadanie obywatelstwa polskiego małoletniemu cudzoziemcowi następuje na wniosek jego przedstawicieli ustawowych, a w razie braku porozumienia między nimi, każdy z nich może zwrócić się o rozstrzygnięcie do sądu. Nadanie obywatelstwa polskiego rodzicom obejmuje małoletniego pozostającego pod ich władzą rodzicielską. Nadanie obywatelstwa polskiego jednemu z rodziców, obejmuje małoletniego pozostającego pod jego władzą rodzicielską, w przypadku gdy drugiemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska lub drugie z rodziców złożyło oświadczenie o wyrażeniu zgody na nabycie przez małoletniego obywatelstwa polskiego. Do nadania obywatelstwa polskiego małoletniemu, który ukończył 16 lat, wymagane jest jego oświadczenie o wyrażeniu zgody.

   

  Wniosek i niezbędne dokumenty: Osoby zamieszkałe za granicą, składają wniosek do Prezydenta RP za pośrednictwem właściwego konsula - osobiście lub korespondencyjnie z podpisem urzędowo poświadczonym. Formularz wniosku jest dostępny w konsulacie lub poniżej. Do wniosku dołącza się:

   

  1. Dokumenty potwierdzające niżej wymienione dane i informacje zawarte we wniosku:

  - dane cudzoziemca,

  - informacje o źródłach jego utrzymania, osiągnięciach zawodowych, działalności politycznej i społecznej,- dane małżonka,

  - podane przez cudzoziemca sprawującego władzę rodzicielską nad małoletnim

  dane małoletniego i informację, czy i przed jakim organem zostały złożone oświadczenia o wyrażeniu zgody na nabycie obywatelstwa polskiego, gdy drugie z rodziców złożyło oświadczenie o wyrażeniu zgody na nabycie przez dziecko obywatelstwa lub małoletni, który ukończył 16 lat wyraził zgodę na nabycie obywatelstwa,

   

  2. Posiadane dokumenty potwierdzające informacje o:

  - rodzicach i dalszych wstępnych, jeżeli posiadali obywatelstwo polskie,

  - posiadaniu obywatelstwa polskiego w przeszłości, jego utracie oraz dacie nabycia obywatelstwa innego państwa,

   

  3. fotografie osób objętych wnioskiem.

  Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego lub potwierdzonym przez konsula RP.

   

  Opłaty konsularne za przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji w sprawie o nadanie obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem: 360 EUR, za potwierdzenie tłumaczenia – za każdą rozpoczętą stronę tłumaczenia – 30 EUR

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: