close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • WIZA KRAJOWA - WYKAZ DOKUMENTÓW

 • W przypadku składania dokumentów bezpośrednio  w Wydziale Konsularnym ankiety wizowe należy zarejestrować i wypełnić na stronie internetowej http://www.e-konsulat.gov.pl/ (wnioski nie zarejestrowane poprzez http://www.e-konsulat.gov.pl/ nie będą rozpatrywane w Wydziale Konsularnym).

  Najbliższe terminy rejestracji wizowej są dodawane 10, 20 i 30 dnia każdego miesiąca o godz. 12 (czasu kijowskiego). W przypadku, gdy 10, 20 lub 30 dzień miesiąca jest dniem wolnym od pracy, dodawanie terminów odbywa się w poprzedzającym dniu pracy Wydziału Konsularnego Ambasady.

   

  W sytuacji braku wolnych miejsc w systemie e-konsulat, mogą Państwo skorzystać z możliwości złożenia dokumentów w celu uzyskania wizy w jednym z Punktów Przyjmowania Wniosków Wizowych. PPWW w Kijowie mieści się w Gulliver Centre, Plac Sportowy 1a, 8 piętro. 

   

  W celu umówienia się na złożenie dokumentów prosimy o bezpośredni kontakt z Punktem Przyjmowania Wniosków Wizowych.


  Telefoniczne Centrum Obsługi Klienta (dla wszystkich Punktów Przyjmowania Wniosków Wizowych):

  +38 044 5955151

  +38 032 298 44 10

  + 38 032 242 45 64

  +38 050 419 30 10

  + 38 067 343 04 80

  +38 093 175 55 03

   


  Kontakt poprzez pocztę elektroniczną:

   

  Adres e-mail

  Lokalizacja PPWW

  info_lviv@polandvisa-ukraine.com

  Iwano-Frankowsk

  Lwów

  Użgorod

   

  info_kiev@polandvisa-ukraine.com

   

  Kijów

  Kropiwnicki

   

  info_odessa@polandvisa-ukraine.com

   

  Odessa

  Chersoń

  info_lutsk@polandvisa-ukraine.com

  Łuck

  Równe

  Tarnopol

  info_kharkiv@polandvisa-ukraine.com

  Charków

  Dnipro

  Zaporoże

  info_vinnytsya@polandvisa-ukraine.com

  Chmielnicki

  Czerniowce

  Winnica

  Żytomierz

   

   

   

   

  Strona www: http://www.vfsglobal.com/Poland/Ukraine


  W Punkcie Przyjmowania Wniosków Wizowych ankiety wizowe należy wypełniać ręcznie. 

  Formularz wniosku wizowego.

   


   

   

  Podstawowe dokumenty niezbędne do otrzymania wizy krajowej

   

  Aby otrzymać wizę krajową typu „D" uprawniającą do pobytu na terenie RP powyżej 90 dni należy złożyć wniosek, w okresie nie krótszym niż tydzień przed zaplanowaną podróżą.

   

  Formularz wniosku wizowego z przyklejoną fotografią, wypełniony łacińskimi literami (w języku polskim, angielskim, ukraińskim - transliteracja). Za nieletniego składa podpisany wniosek wizowy rodzic lub opiekun prawny. Oznacza to, iż za nieletniego wpisanego do paszportu rodzica lub opiekuna prawnego składa się oddzielny wniosek wizowy i otrzymuje oddzielną wizę do paszportu rodzica lub opiekuna prawnego.

   

  Kolorowe zdjęcie 3,5 x 4,5 cm, ostre, czyste i kontrastowe, wydrukowane na papierze wysokiej jakości na białym tle, nie starsze niż 6 miesięcy i umożliwiające identyfikację osoby aplikującej, zrobione na wprost, pokazujące wyraźnie oczy i twarz z obu stron od wierzchołka głowy do górnej części barków tak, aby twarz zajmowała 70-80% zdjęcia, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy, patrzącą na wprost, z zamkniętymi ustami, twarz nie może być przesłonięta włosami. W przypadku osób noszących okulary, zdjęcie powinno spełniać poniższe kryteria: szkła nieprzyciemniane, ramka nie może zasłaniać żadnej części oka, nie mogą pojawiać się jakiekolwiek refleksy świetlne.

   

  Paszport zagraniczny oraz kopia pierwszej strony paszportu zagranicznego. Paszport powinien zawierać podpis i być ważny minimum 3 miesiące po ukończeniu terminu ważności wizy. Ważność paszportu nie może przekraczać 10 lat. Paszporty przedłużone nie będą przyjmowane. Paszport zagraniczny powinien zawierać co najmniej 2 puste strony (przeznaczone na wizy). Paszporty przyjmowane są bez dodatkowych obwolut np. plastikowych, skórzanych. W przypadku posiadania innych paszportów zagranicznych należy dołączyć je do wniosku wizowego (oryginał i kserokopia).

   

  Paszport wewnętrzny (oryginał i kserokopia). Zgodnie z art. 16 i art. 18 postanowienia Rady Najwyższej Ukrainy  o paszportach (Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2503-12 ) w terminie 1 miesiąca od momentu zmiany nazwiska, osoba winna złożyć wniosek o wymianę paszportu. W przypadku dowodów osobistych nowego typu dodatkowo oryginał oraz kopia urzędowego poświadczeń meldunku.

   

  Wydział Konsularny Ambasady RP w Kijowie informuje ponadto, że wnioski wizowe od posiadaczy Karty Polaka są przyjmowane bez uprzedniej rejestracji bezpośrednio w siedzibie Urzędu (Kijów, ul. Bohdana Chmielnickiego 60) w godz. 11.30-12.30. W celu złożenia wniosku wizowego należy wypełnić formularz na stronie internetowej www.e-konsulat.gov.pl na odpowiednią kategorię wizy. Niewypełnienie formularza w systemie e-konsulat może skutkować nieprzyjęciem wniosku.

   

  Dokumenty potwierdzające cel i warunki planowanego pobytu na terytorium RP

   

  Ubezpieczenie zdrowotne z pokryciem minimum € 30000 ważne we wszystkich państwach Unii Europejskiej (oryginał i kserokopia) wypełnione pismem maszynowym. W przypadku ubiegania się o wizę jednokrotną - polisa powinna pokrywać cały okres ważności wizy oraz wszystkie zaplanowane dni pobytu. W przypadku ubiegania się o wizę wielokrotną - polisa powinna pokrywać termin pierwszego wjazdu.

   

  Jeśli wnioskodawca jest osobą niepełnoletnią i podróżuje sam lub z jednym z rodziców wymagana jest zgoda drugiego rodzica lub opiekuna (oryginał i kserokopia), w przypadku, kiedy otrzymanie zgody jest niemożliwe - dokumenty wyjaśniające przyczynę braku zgody (zaświadczenie samotnego rodzica lub inne dokumenty). Akt urodzenia (oryginał i kserokopia). Kopia paszportów rodziców lub opiekuna oraz kopie ważnych wiz w przypadku wspólnej podróży.

   

  Opłata konsularna za rozpatrzenie wniosku wizowego zgodnie z tabelą opłat (wizy krajowe dla obywateli Ukrainy są zwolnione z opłat za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o ich wydanie).

   

  Dokumenty potwierdzające główny cel podróży:

   

  1. W celu wykonywania pracy w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy- aktualne do 31.10.2018 r.

   Oryginał i kopia Oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy, zarejestrowanego w Urzędzie Pracy w Polsce, właściwym ze względu na miejsce rejestracji podmiotu powierzającego wykonywanie pracy. Oświadczenie winno być wypełnione na urzędowym druku udostępnianym w Urzędzie Pracy i zawierać następujące informacje: datę wystawienia, podpis i pieczątkę osoby odpowiedzialnej w Powiatowym Urzędzie Pracy; nazwa firmy zapraszającej, podpis pracodawcy; Pełne imię, nazwisko, rok urodzenia, serię i numer paszportu zagranicznego osoby zapraszanej; cel i czas trwania wizyty (daty, liczba dni i wjazdów);

  Na podstawie oświadczenia wizy udzielane są tylko osobom w nim wymienionym.

  Po otrzymaniu wizy krajowej  i zamieszkaniu w Polsce obywatele Ukrainy mogą samodzielnie zapraszać bliskich członków rodzin  (małżonków, dzieci - w tym przysposobionych, rodziców - w tym opiekunów, dziadków i wnuków) do odwiedzin, wnioskując o wizy Schengen. W przypadku otrzymania karty pobytu mogą również wnioskować o wydanie wizy krajowej.

  1a) W celu wykonywania pracy w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy

  Oryginał i kopia Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy zarejestrowanego w Urzędzie Pracy w Polsce i wpisanego do ewidencji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

  Oświadczenie powinno być wypełnione na urzędowym druku udostępnianym w Urzędzie Pracy i zawierać następujące informacje: datę wystawienia, podpis i pieczątkę osoby odpowiedzialnej w Powiatowym Urzędzie Pracy; nazwa firmy zapraszającej, podpis pracodawcy; pełne dane osobowe, serię i numer paszportu zagranicznego osoby zapraszanej; cel i czas trwania wizyty (daty, liczba dni i wjazdów);

  Na podstawie Oświadczenia wizy udzielane są tylko osobom w nim wymienionym.

  Po otrzymaniu wizy krajowej  i zamieszkaniu w Polsce pełnoletni obywatele Ukrainy mogą samodzielnie zapraszać do odwiedzin bliskich członków rodziny  (małżonków, dzieci - w tym przysposobionych, rodziców - w tym opiekunów, dziadków i wnuków). Osoby te mogą wnioskować o wizy Schengen. O W przypadku otrzymania karty pobytu mogą również wnioskować o wydanie wizy krajowej.”

   

  1b) W celu wykonywania pracy w okresie nieprzekraczającym 9 miesięcy w roku kalendarzowym (tzw. praca sezonowa).

  Oryginał i kopia zaświadczenia o wpisie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej, zarejestrowanego w Urzędzie Pracy w Polsce. Zaświadczenie powinno być wydane na druku urzędowym i zawierać następujące dane: organ wydający zaświadczenie, sygnaturę, datę wystawienia, imię i nazwisko, stanowisko służbowe, podpis i pieczątkę osoby odpowiedzialnej w Powiatowym Urzędzie Pracy; pieczęć urzędową; podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi i jego dane teleadresowe, informacje o cudzoziemcu (imię, nazwisko, płeć, data urodzenia, obywatelstwo); informacje dotyczące pracy sezonowej (miejsce wykonywania, podstawa prawna, wymiar czasu pracy, proponowana wysokość wynagrodzenia brutto, zakres podstawowych obowiązków); data wpisu wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej, okres/y pracy.

  Na podstawie zaświadczenia wizy udzielane są tylko osobom w nim wymienionym.

  Po otrzymaniu wizy krajowej  i zamieszkaniu w Polsce obywatele Ukrainy mogą samodzielnie zapraszać do odwiedzin bliskich członków rodziny  (małżonków, dzieci - w tym przysposobionych, rodziców - w tym opiekunów, dziadków i wnuków). Osoby te  mogą wnioskować o wizy Schengen. W przypadku otrzymania karty pobytu mogą również wnioskować o wydanie wizy krajowej.”

   

  2. W celu wykonywania pracy na podstawie Zezwolenia na pracę, w rozumieniu Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

  Oryginał i kopia Zezwolenia na pracę na terytorium RP wydanego przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce rejestracji podmiotu powierzającego wykonywanie pracy.

  Zezwolenie jest wydawane przez właściwego wojewodę i zawiera następujące informacje: datę wystawienia; numer kancelaryjny; nazwa i adres pracodawcy; imię i nazwisko pracownika,  data i miejsce urodzenia pracownika, obywatelstwo pracownika; stanowisko pracy; prawna forma zatrudnienia; wynagrodzenie; ważność zezwolenia; pieczęć urzędu, pieczątka i podpis upoważnionego urzędnika, potwierdzenie odbioru zezwolenia.

  Na podstawie Zezwolenia wizy udzielane są tylko osobie w nim wymienionej.

  Po otrzymaniu wizy krajowej  i zamieszkaniu w Polsce obywatele Ukrainy mogą samodzielnie zapraszać bliskich członków rodzin  (małżonków, dzieci - w tym przysposobionych, rodziców - w tym opiekunów, dziadków i wnuków) do odwiedzin, wnioskując o wizy Schengen. W przypadku otrzymania karty pobytu mogą również wnioskować o wydanie wizy krajowej.

   

  3. W celu wykonywania pracy przez absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, stacjonarnych studiów wyższych lub stacjonarnych studiów doktoranckich na polskich uczelniach, w instytutach naukowych PAN lub instytutach badawczych

  Umowa o pracę zawierająca następujące informacje: dane paszportowe wnioskodawcy, forma zatrudnienia, okres zatrudnienia, wysokość pensji.

  Świadectwo lub dyplom ukończenia polskiej szkoły lub uczelni

  Po otrzymaniu wizy krajowej  i zamieszkaniu w Polsce obywatele Ukrainy mogą samodzielnie zapraszać bliskich członków rodzin  (małżonków, dzieci - w tym przysposobionych, rodziców - w tym opiekunów, dziadków i wnuków) do odwiedzin, wnioskując o wizy Schengen. W przypadku otrzymania karty pobytu mogą również wnioskować o wydanie wizy krajowej.

   

  4. W celu wykonywania pracy przez naukowców

  Oryginał zaświadczenia podpisanego przez rektora uczelni, kanclerza uczelni niepublicznej, sekretarza naukowego PAN, które potwierdza chęć zatrudnienia wnioskodawcy.

  Po otrzymaniu wizy krajowej  i zamieszkaniu w Polsce obywatele Ukrainy mogą samodzielnie zapraszać bliskich członków rodzin  (małżonków, dzieci - w tym przysposobionych, rodziców - w tym opiekunów, dziadków i wnuków) do odwiedzin, wnioskując o wizy Schengen. W przypadku otrzymania karty pobytu mogą również wnioskować o wydanie wizy krajowej.

   

  5. W celu pełnienia funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji lub współwłaściciele

  Kopia wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego potwierdzającego rejestrację podmiotu

  Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON

  Wyciąg z polskiego konta bankowego za 6 ostatnich miesięcy.

  Na podstawie wpisu do Rejestru udzielane są wizy na okres 180 dni w okresie 12 miesięcy. Na podstawie wpisu do Rejestru osoby mogą ubiegać się o wizy powyżej 180 dni na podstawie zezwolenia na pracę.

  Na podstawie wpisu do Rejestru mogą wnioskować tylko o wizy Schengen współmałżonek i dzieci osoby wymienionej w Rejestrze.

   

  6. W celu odbycia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo studiów trzeciego stopnia

  Pisemny wniosek lub zaświadczenie o wpisaniu na listę studentów, sporządzone przez polską szkołę wyższą lub legitymacja studencka.

  Po otrzymaniu wizy krajowej  i zamieszkaniu w Polsce obywatele Ukrainy mogą samodzielnie zapraszać bliskich członków rodzin  (małżonków, dzieci - w tym przysposobionych, rodziców - w tym opiekunów, dziadków i wnuków) do odwiedzin, wnioskując o wizy Schengen. W przypadku otrzymania karty pobytu mogą również wnioskować o wydanie wizy krajowej.

   

  7. W celu kształcenia się lub szkolenia w innej formie niż określona w art. 60 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy

  Zaświadczenie z polskiej szkoły o przyjęciu lub kontynuowaniu nauki w szkole albo uczestniczeniu w innej formie kształcenia (np. kursy językowe) lub legitymacja uczniowska. Wnioskujący o wydanie wizy krajowej w przypadku nauki w placówce innej niż szkoła podstawowa, gimnazjum lub liceum powinni dołączyć plan zajęć kursu zawierający informację dot. częstotliwości odbywania się zajęć (w tygodniu i miesiącu) oraz całkowitej ilości godzin

  Po otrzymaniu wizy krajowej  i zamieszkaniu w Polsce obywatele Ukrainy mogą samodzielnie zapraszać bliskich członków rodzin  (małżonków, dzieci - w tym przysposobionych, rodziców - w tym opiekunów, dziadków i wnuków) do odwiedzin, wnioskując o wizy Schengen. W przypadku otrzymania karty pobytu mogą również wnioskować o wydanie wizy krajowej.

   

  8. W celu udziału w stażu będącym częścią programu studiów

  Oryginał lub fax (z informacją o nadawcy) umowy o stażu zawierający dane organizacji zapraszającej (nazwa, numer rejestracyjny – REGON/ NIP/ KRS) oraz dane osoby zapraszanej (imię, nazwisko, data urodzenia, nr paszportu, obywatelstwo), a także informację o zakresie obowiązków stażysty.

  Informacja o obecnie odbywanych studiach wraz z programem studiów, z którego wynika konieczność odbycia stażu zawodowego.

   

  9. W celu korzystania z uprawnień wynikających z posiadania Karty Polaka:

  Oryginał i kopia Karty Polaka.

  W przypadku złożenia wniosku na podstawie Karty Polaka można aplikować wyłącznie o wizę krajową.

   

  10. W celu przybycia na terytorium Rzeczypospolitej polskiej jako członek najbliższej rodziny osoby przebywającej w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały uzyskanego na podstawie Karty Polaka”.

  - oryginał i kopia decyzji o przyznaniu zezwolenia na pobyt stały

  - dokumenty potwierdzające pokrewieństwo

   

  Za członków najbliższej rodziny uznaje się małżonków i dzieci. 


  Osoby, które nie są obywatelami Ukrainy, powinny dodatkowo przedstawić:

  • ukraińską wizę (uprawniającą do powrotu na terytorium Ukrainy) lub kartę stałego pobytu, rejestrację ważną po planowanym powrocie na Ukrainę,
  • dokumenty potwierdzające posiadanie środków finansowych, którymi dysponuje wnioskodawca w celu pokrycia kosztów podróży, np.: wyciąg z rachunku bankowego za okres ostatnich 3-6 miesięcy, podpisane czeki podróżne, karty kredytowe (poświadczenie bankowe o posiadaniu środków na karcie), zaświadczenie z pracy z podaniem stanowiska oraz wysokości pensji za okres ostatnich 6 miesięcy, zaproszenie (oryginał i kopia) wystawione zgodnie z Ustawą z 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach (poświadcza się w Urzędzie Wojewódzkim).
  • oryginał zaświadczenia z miejsca pracy:
  • dla pracowników: zaświadczenie z miejsca pracy na blankiecie firmowym zawierającym dane organizacji, z podaniem stanowiska, stażu pracy oraz wysokości pensji miesięcznej, dochody za pół roku.
  • dla przedsiębiorców: oryginał i kopia rejestracji spółki w miejscowych organach
  •  dla studentów: zaświadczenie z uczelni

  Czas rozpatrzenia wniosków wizowych

  Decyzja o wydaniu wizy wydawana jest w ciągu 6 dni roboczych licząc od dnia dokonania opłaty. W razie konieczności szczegółowego sprawdzenia dokumentów rozpatrzenie wniosku może zostać przedłużone do 30 dni. W pilnych przypadkach decyzja może być podjęta w ciągu trzech dni roboczych lub wcześniej przed planowanym wyjazdem (pod warunkiem dokonania rejestracji i wypełnienia wniosku wizowego poprzez system internetowy http://www.e-konsulat.gov.pl/)

  Posiadanie wizy nie gwarantuje wjazdu na terytorium RP.

  O wjeździe każdorazowo decyduje Straż Graniczna.

  Informujemy, iż zgodnie z Rozporządzeniem UE NR 265/2010 Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającym Konwencję Wykonawczą Schengen oraz Rozporządzeniem (WE) Nr 562/2006 w zakresie dotyczącym przepływu osób posiadających wizy długoterminowe:

   Wszystkie wizy D upoważniają do poruszania się po strefie Schengen przez 90 dni w każdym okresie 180 dni - analogicznie do tytułów  pobytowych.

   Państwa Członkowskie mogą wydawać wizy D maksymalnie z rocznym okresem ważności.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: