close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • PRAKTYKI W AMBASADZIE

 • Praktyki studenckie w polskiej placówce zagranicznej

   

  1. Osoby ubiegające się o przyjęcie na praktykę studencką powinny spełniać następujące warunki:

   

  • posiadać obywatelstwo polskie
  • być co najmniej na czwartym roku studiów magisterskich (dziennych, wieczorowych lub zaocznych uczelni wyższych) lub na studiach podyplomowych, doktoranckich w Polsce bądź za granicą
  • studiować na kierunku związanym z profilem MSZ (stosunki międzynarodowe, nauki polityczne, prawo, dziennikarstwo, ekonomia, finanse, kulturoznawstwo itp.)

  2. Uwagi:

   

  • decyzja o przyjęciu na praktykę pozostaje w gestii kierownika danej placówki
  • praktyka jest nieodpłatna
  • minimalny czas trwania praktyki wynosi jeden miesiąc
  • praktykanci nie mają dostępu do informacji niejawnych
  • placówka nie pokrywa kosztów przejazdu, ubezpieczenia, nie zabezpiecza i nie pokrywa kosztów zakwaterowania w czasie trwania praktyki

  3. Zgłoszenia:

   

  Zgłoszenia na praktykę należy składać bezpośrednio do kierownika wybranej placówki zagranicznej.

   

  Zgłoszenie powinno obejmować:

   

  • list polecający od promotora
  • kserokopię pierwszych czterech stron starego lub obydwu nowego dowodu osobistego
  • formularz, w którym należy precyzyjnie określić zainteresowania (Arkusz aplikacyjny do pobrania)
  • zaświadczenie o niekaralności - po uzgodnieniu terminu praktyki oryginał zaświadczenia należy przesłać listem poleconym do BPOIN MSZ w Warszawie, a kopię - do Ambasady w Kijowie
  • dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (kopia NWW lub karty Euro<26).

  Dodatkowe informacje pod numerem tel. w Kijowie:  +380 44  2300775 (Wydział ds. Nauki i Oświaty).

   

  Wypełniony arkusz aplikacyjny wraz ze wskazanym, proponowanym do uzgodnienia, terminem odbycia praktyk prosimy wysłać na e-mail: kijow.amb.sekretariat@msz.gov.pl

   

  Serdecznie zapraszamy!

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: