close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • SZKOLNY PUNKT KONSULTACYJNY

 • Przy Ambasadzie RP w Kijowie od 19 lat działa Szkolny Punkt Konsultacyjny dla dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą oraz dzieci ukraińskich polskiego pochodzenia z dobrą znajomością języka polskiego.

   

  Punkt, zwany inaczej Szkołą Polską pracuje 3 dni w tygodniu, od wtorku do czwartku, w godzinach od 15.45 do 20.40.

   

  Lekcje w każdej klasie odbywają się 2 razy w tygodniu. Zajęcia przeprowadzane są na wszystkich poziomach nauczania : szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum.

     

   Kontakt:

   Szkolny Punkt Konsultacyjny

   przy Ambasadzie RP w Kijowie

   Ogólnokształcąca Szkoła 

   Średnia nr 58

   ul. Czesława Bielińskiego 3

   01032 Kijów

   Kierownik: Urszula Petrenko

   tel.kom. +38 0505374329

   mail: urszulapetrenko@interia.pl

  kijow@orpeg.pl

   

   

  Szkolny Punkt Konsultacyjny otwiera przed dziećmi przybywającymi wraz z rodzicami na Ukrainę możliwość zdobywanie wiedzy w zakresie języka polskiego i literatury, historii Polski, geografii z elementami przyrody, wiedzy o społeczeństwie ujętymi w 1 przedmiot zwany "wiedzą o Polsce". Istnieje również możliwość nauczania religii (przedmiot nadobowiązkowy).

   

  W Szkole działa również biblioteka dla dzieci i rodziców. W związku z tym, iż Szkoła nie zapewnia podręczników szkolnych, należy je kupić w Polsce przed rozpoczęciem roku szkolnego.

   

  Wykaz podręczników dla poszczególnych poziomów nauczania:


  - nauczanie początkowe - klasa I, II, III,
  - szkoła podstawowa - klasa IV, klasa V, klasa VI,

  - gimnazjum - klasy I-III,
  - liceum - klasy I-II.

   

  W Punkcie, oprócz wyżej wymienionych obowiązkowych zajęć, odbywają się liczne imprezy dydaktyczne  (obchody Święta 11 listopada, Jasełka, Wielki Konkurs Ortograficzny i inne...), których hasła i tematyka bliskie są wartościom prezentowanym w Szkole, a także sferze zainteresowań uczniów. Imprezy te mają na celu nie tylko zachęcanie dzieci i młodzieży do posługiwania się poprawnym językiem polskim, wyrabianie szacunku do rodzimej historii, kultury i tradycji, ale również zacieśniają więzy emocjonalne między uczniami  tworząc w Punkcie swoistą "oazę polskości".

   

  KOMUNIKAT:

   

  Świadectwa szkolne wydawane przez szkoły społeczne i szkolne punkty konsultacyjne NIE są podstawą do przyjęcia lub odmowy przyjęcia dziecka do szkoły w Polsce.


  Uczniowie Polscy przebywający za granicą spełniają obowiązek szkolny i obowiązek nauki w szkołach w krajach pobytu. Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232, z poźn. zm.) każdego ucznia przybywającego lub powracającego z zagranicy przyjmuje się do szkoły w Polsce na podstawie:


  1. Świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą, w której uczeń realizował obowiązek szkolny oraz ew. ostatniego świadectwa wydanego w Polsce,


  2. Sumy lat nauki szkolnej ucznia.


  Jednocześnie, różnice programowe z zajęć lekcyjnych realizowanych w klasie, do której uczeń przechodzi są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia.

   

   

  Celem otrzymania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Kierownikiem Punktu p. Urszulą Petrenko  lub Referaterm ds. Naukowo-Oświatowych Ambasady RP w Kijowie: (38044) 2300708 lub (38044) 2300775.

   

   Aktualności

   

  Szkolny Punkt Konsultacyjny ogłasza nabór uczniów do klas od 1 szkoły podstawowej do 3 licealnej włącznie.

   

  Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017 w polskim Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym odbędzie się 1 września w czwartek o godzinie 17.30.

   

  Zapisy do Szkolnego Punktu Konsultacyjnego (SPK) odbywają się poprzez złożenie dokumentacji rekrutacyjnej, którą stanowią:

  1. wniosek o przyjęcie ucznia do SPK – załącznik nr 1,
  2. kwestionariusz zgłoszeniowy ucznia do SPK – załącznik nr 2,
  3. oświadczenia (przetwarzanie danych osobowych; powiadomienie w nagłych sytuacjach; udostępnianie wizerunku) – załącznik nr 3,
  4. oświadczenie rodzica o spełnianiu przez dziecko obowiązku szkolnego/obowiązku nauki – załącznik nr 4,
  5. zaświadczenie ze szkoły lokalnej, o której mowa w § 1 ust. 2 regulaminu (zaświadczenie składa się raz przy przyjęciu ucznia do szkoły; w przypadku zmiany szkoły zaświadczenie musi być zaktualizowane);
  6. kopia świadectwa ukończenia poprzedniej klasy.

  Załączniki 1-4 można pobrać tutaj.

   

  Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy!

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: