close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 • 10 marca 2017

  Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 10.03.2017 r.

   

  Kijów, dnia 10 marca 2017 r.

   

  Wg rozdzielnika

   

  Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne, prowadzonego w procedurze otwartej na „Usługi przyjmowania wniosków wizowych oraz wniosków o zezwolenie uprawniające do małego ruchu granicznego na rzecz polskich placówek zagranicznych na Ukrainie”, znak: AMB.KIJ.741.1.2016

   

  Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

   

  I. Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

   

  Konsorcjum Wykonawców:

   

  VF Worldwide Holdings Ltd – Lider konsorcjum

  St. Louis Business Centre, Cnr Desroches & St. Louis Street, Port Louis, Mauritius,

  VF Consulting Services LLC – Członek konsorcjum

  ul. Kyrilivska 60, 04080 Kijów, Ukraina

   

  z ceną całkowitą brutto, rozumianą jako cena oferty brutto w wysokości: 32 867 145,00 euro.

  Kryteriami oceny ofert były cena (całkowity koszt wykonania zamówienia) i inne kryteria, tj. doświadczenie Wykonawcy, jakość 17 PPWW, określone w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  Wybrana oferta została złożona przez Wykonawcę niepodlegającego wykluczeniu i stanowi ofertę najkorzystniejszą w myśl definicji zawartej w art. 2 pkt 5 ustawy.

   

  II. Do upływu terminu składania ofert wpłynęły dwie oferty, których zestawienie wraz z przyznaną punktacją w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja przedstawia się następująco:

   

  Lp.

  Nazwa kryterium

  Znaczenie kryterium

  Przyznana punktacja

  1) Konsorcjum Wykonawców:

  VF Worldwide Holdings Ltd – Lider konsorcjum

  St. Louis Business Centre, Cnr Desroches & St. Louis Street, Port Louis, Mauritius

  VF Consulting Services LLC – Członek konsorcjum

  ul. Kyrilivska 60, 04080 Kijów, Ukraina

  - Cena oferty: 32 867 145,00 euro brutto.

  - Cena jednostkowa brutto rozumiana jako opłata pobierana od jednego przyjętego wniosku wizowego z biometrią: 15 euro.

  - Cena jednostkowa brutto rozumiana jako opłata pobierana od jednego przyjętego wniosku uprawniającego do MRG: 5 euro.

  1.

  Cena (całkowity koszt wykonania zamówienia)

  60 %

  600

  2.

  Doświadczenie Wykonawcy

  10 %

  100

  3.

  Jakość 17 PPWW

  30 %

  300

  ŁĄCZNIE

  100%

  1000

  2) BLS International Services Limited Corporate

  912, Indra Prakash Building, 21, Barakhamba Road, New Delhi- 110001 (India)

  Registered address: G-4B-1 Extension, Mohan Cooperative Industrial Estate, Mathura Road, New Delhi – 110044 (India)

  - Cena oferty: 26 087 350,50 euro brutto.

  - Cena jednostkowa brutto rozumiana jako opłata pobierana od jednego przyjętego wniosku wizowego z biometrią: 11,90 euro.

  - Cena jednostkowa brutto rozumiana jako opłata pobierana od jednego przyjętego wniosku uprawniającego do MRG: 4,10 euro.

  1.

  Cena (całkowity koszt wykonania zamówienia)

  60 %

  Oferta odrzucona

  2.

  Doświadczenie Wykonawcy

  10 %

  3.

  Jakość 17 PPWW

  30 %

  ŁĄCZNIE

  100%

   

  III. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą wymienionym w pkt. I. niniejszego pisma,

  w terminie zgodnym z art. 94 ust. 1 pkt. 1 ustawy, tj. nie krótszym niż 10 dni od dnia

  przesłania niniejszego zawiadomienia.

  Barbara Sierant - Gębarowska

  (-)

  Przewodniczący Komisji Przetargowej

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: