close

3 lipca 2016

Inauguracja nowego projektu pomocowego Ministerstwa Rozwoju RP dla Ukrainy

W dniu 30 czerwca 2016 r. w Kijowie odbyła się inauguracja projektu pomocowego Ministerstwa Rozwoju RP dla Ukrainy pt. „Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Ukrainy oraz konkurencyjności regionów”, którego celem jest wsparcie Ukrainy w procesie budowy samorządnego i demokratycznego państwa.

W inauguracji projektu, finansowanego ze środków Programu Polska Pomoc Rozwojowa, wzięli udział m.in. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju RP Jerzy Kwieciński, I Wicepremier i Minister Rozwoju Gospodarczego i Handlu Ukrainy Stepan Kubiw, Wiceminister Rozwoju Gospodarczego i Handlu Ukrainy Natalia Mykolska, I Zastępca Ministra Rozwoju Regionalnego, Budownictwa i Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej Ukrainy Wiaczesław Negoda oraz Ambasador RP na Ukrainie Henryk Litwin. W konferencji inauguracyjnej uczestniczyli także przedstawiciele międzynarodowych donorów obecnych na Ukrainie, organizacji pozarządowych, świata biznesu (w konferencji wziął udział m.in. prezes European Business Association Krzysztof Siedlecki), mediów i in.

 

 

Otwierając konferencję Wiceminister J. Kwieciński powiedział m.in.: „Chcemy jeszcze mocniej angażować się w realizację projektów współpracy rozwojowej. Budowa stabilnego systemu zarządzania państwem i rozwój przedsiębiorczości w krajach partnerskich, w szczególności na Ukrainie oraz szersza promocja polskich rozwiązań w przeprowadzeniu transformacji ustrojowej – to zadania, które postawiliśmy przed sobą”.

 

Od wielu lat Ukraina otrzymuje szerokie wsparcie z zagranicy, w tym z Unii Europejskiej i krajów członkowskich, w szczególności z Polski. Stabilizacja społeczno-polityczna i rozwój gospodarczy Ukrainy mają istotne znaczenie także dla bezpieczeństwa i rozwoju regionu Europy Środkowo-Wschodniej. „Dlatego tak mocno angażujemy się w różnego rodzaju działania na Ukrainie. Ważną ich częścią będzie z pewnością projekt pomocy rozwojowej. Chcemy aktywnie uczestniczyć w inicjatywach na rzecz rozwoju naszego wschodniego sąsiada” – dodał Wiceminister J. Kwieciński.

 

Wicepremier S. Kubiw powiedział m.in., że Polska dzięki reformom zintegrowała się z Unią Europejską o wiele wcześniej niż my i skutki tych reform zdecydowanie odpowiadają temu, co chcemy robić na Ukrainie”. Wg Wicepremiera S. Kubiwa Polska jest dla jego kraju przykładem sukcesu, który należy naśladować.

 

 

Celami zainagurowanego projektu, który będzie realizowany w latach 2016-2017 są:

 

  • wsparcie administracji rządowej i samorządowej Ukrainy w realizacji programu reform, w szczególności reformy samorządowej;
  • wsparcie procesu decentralizacji przy jednoczesnym zwiększeniu efektywności władzy centralnej;
  • zrównoważony rozwój gospodarczy poprzez rozwój regionalny, małych i średnich firm i wzrost współpracy międzynarodowej;
  • rozwój społeczeństwa demokratycznego poprzez zbliżenie administracji do obywatela i budowę przejrzystych struktur;
  • zbliżenie Ukrainy do Unii Europejskiej i rozwój dobrosąsiedzkich stosunków Polski z Ukrainą poprzez współpracę administracji centralnej i samorządowej, współpracę gospodarczą i transfer dobrych praktyk;
  • wsparcie polskiej gospodarki poprzez rozwój współpracy z Ukrainą.

W realizacji projektu uczestniczą też Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, które mają doświadczenie we współpracy z Ukrainą z poprzednich lat, co zapewni kontynuację już zrealizowanych działań. Zaangażowane będą też m.in, samorządy wojewódzkie i wybrane ośrodki miejskie, także po stronie ukraińskiej, współpraca będzie prowadzona z wieloma podmiotami.  Na szczeblu centralnym po stronie ukraińskiej partnerami wiodącymi są: Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego i Handlu oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Budownictwa i Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej.

 

Projekt będzie realizowany w 7 obwodach: żytomierskim, czerkaskim, czernihowskim, tarnopolskim,  kijowskim, winnickim oraz lwowskim.

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych