close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • KARTA POLAKA

 •  Informacje podstawowe o Karcie Polaka

   

  Karta Polaka jest dokumentem potwierdzającym przynależność do Narodu Polskiego.

   

  Karta Polaka może zostać przyznana wyłącznie osobie nieposiadającej  polskiego obywatelstwa albo zezwolenia na osiedlenie się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, która w dniu złożenia wniosku posiada obywatelstwo: Federacji Rosyjskiej, Republiki Armenii, Republiki Azerbejdżańskiej, Republiki Białoruś, Republiki Estońskiej, Gruzji, Republiki Kazachstanu, Republiki Kirgiskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Mołdowy, Republiki Tadżykistanu, Turkmenistanu, Ukrainy, Republiki Uzbekistanu, albo posiada w jednym z tych państw status bezpaństwowca, a ponadto spełnia łącznie następujące warunki:

   

  1. Wykaże swój związek z polskością przez przynajmniej podstawową znajomość języka polskiego, który uważa za język ojczysty oraz znajomość i kultywowanie polskich tradycji i obyczajów.
  2. W obecności konsula  lub upoważnionego pracownika złoży pisemną deklarację przynależności do Narodu Polskiego.
  3. Wykaże, że jest narodowości polskiej lub posiadała obywatelstwo polskie lub co najmniej jedno z rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej lub posiadało obywatelstwo polskie (przedłoży oryginały stosownych dokumentów i ich kopie).
   Procedura składania wniosków o przyznanie Karty Polaka

   

  Wydział Konsularny Ambasady RP w Kijowie informuje, że od 4 grudnia 2017 r. zmienia się sposób zapisu na rozmowę w sprawie przyznania Karty Polaka.

   

  Rejestracja będzie odbywać się:

   

  Korespondencja powinna zawierać następujące dane:

   

  1. tytuł e-maila: Karta Polaka zapisy
  2. imię i nazwisko wnioskującego
  3. rok urodzenia
  4. cel składania wniosku (do wyboru): przyznanie Karty Polaka, przedłużenie ważności Karty Polaka, wydanie duplikatu Karty Polaka lub zmiana danych posiadacza Karty Polaka
  5. obwód zameldowania
  6. numer telefonu kontaktowego wnioskodawcy

  W odpowiedzi zostaną Państwo poinformowani o terminie wizyty. O dacie spotkania z konsulem ws. przyznania Karty Polaka decyduje kolejność zgłoszeń.

   

  Wydział Konsularny Ambasady RP w Kijowie zastrzega sobie możliwość nieudzielenia odpowiedzi na korespondencję kierowaną w języku innym niż polski lub niezawierającą powyższych danych. Jedna wiadomość e-mail powinna zawierać dane jednej osoby wnioskującej bądź dziecka/dzieci wnioskodawcy.

  Osoby mieszkające w Kijowskim Okręgu Konsularnym (miasto Kijów, obwody czerkaski, czernihowski, kijowski, kirowogradzki), ale zameldowane poza jego obszarem, proszone są o dostarczenie zaświadczenia od pracodawcy lub władz uczelni potwierdzające rzeczywiste miejsce zamieszkania.

   

  Adres e-mail: kijow.wk.kartapolaka.zapisy@msz.gov.pl służy tylko do zapisu na rozmowę. Pytania dotyczące zasad przyznawania Karty Polaka proszę kierować jak dotychczas na adres e-mail: kijow.kg.kartapolaka@msz.gov.pl

   

  Jednocześnie informujemy, że zapisy dotychczas dokonane poprzez  e-konsulat pozostają ważne.

   

   

   

  Pod numerem  (044) 284-00-47  można uzyskać dodatkowe informacje i konsultacje.

   

   

  Uprzejmie prosimy o nienadsyłanie scanów i kopii dokumentów na adres Wydziału Konsularnego. Nie będą one rozpatrywane.


  Wydział Konsularny Ambasady RP w Kijowie przyjmuje wnioski od osób zamieszkałych w : m. Kijów, obwodzie kijowskim, obwodzie czerkaskim, obwodzie kirowogradzkim i obwodzie czernihowskim.

   

  Wniosek o przyznanie Karty Polaka

   

  Uwagi dotyczące sposobu wypełniania wniosku o przyznanie Karty Polaka

   

  Wzór prawidłowo wypełnionego wniosku

   


   

  Do wniosku należy dołączyć:

   

   - Kopie ważnych dokumentów tożsamości (paszportu zagranicznego i paszportu wewnętrznego) oraz oryginały i kopie dokumentów potwierdzających polskie pochodzenie, którymi mogą być:

   

  1. polskie dokumenty tożsamości;

  2. akty stanu cywilnego lub ich odpisy, metryki chrztu, świadectwa szkolne lub inne dokumenty  potwierdzające związek z polskością;

  3. dokumenty potwierdzające odbycie służby wojskowej w polskich formacjach wojskowych;

  4. dokumenty potwierdzające fakt deportacji lub więzienia, zawierające wpis informujący o polskim pochodzeniu;

  5. dokumenty o rehabilitacji osoby deportowanej, zawierające wpis informujący o polskim pochodzeniu;

  6. zagraniczne dowody tożsamości zawierające informacje na temat narodowości polskiej ich posiadacza;

  7. zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej potwierdzające aktywne zaangażowanie w działalności na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej;

  8. prawomocna decyzja w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia, wydana zgodnie z przepisami ustawy o repatriacji.

   

   

  Wydział Konsularny nie wymaga ani tłumaczeń ani poświadczenia notarialnego dołączanych dokumentów.

   

   

  Do wniosku należy wkleić zdjęcie o wymiarach 3,5x4,5 cm wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy, na jednolitym jasnym tle z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami.

   

  UWAGA: integralnym elementem procedury przyjmowania wniosków o przyznanie Karty Polaka jest rozmowa z konsulem, który dokonuje oceny znajomości języka polskiego.

   

  Ponadto każda osoba aplikująca o przyznanie Karty Polaka składa przez konsulem pisemną deklarację przynależności do Narodu Polskiego.
   


  Przyznanie Karty Polaka małoletniemu

   

  Kartę Polaka małoletniemu (dziecku poniżej 18 roku życia) przyznaje się na wniosek rodziców, jeżeli:

   

  • oboje posiadają już Kartę Polaka,
  • lub jeśli jeden z rodziców posiada Kartę a drugi rodzic wyrazi stosowną zgodę w oświadczeniu złożonym przed konsulem (chyba ,że drugiemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska).

  Przyznanie Karty Polaka małoletniemu, który ukończył 16 lat ,może nastąpić jedynie za jego zgoda.

   

  Kompletne dokumenty jakie należy złożyć przed konsulem powinny zawierać:

   

  • Wniosek o przyznanie Karty Polaka dziecku (podpisany przez rodzica posiadającego Kartę Polaka)
  • Kopia Karty Polaka wnioskującego rodzica (oryginał do wglądu)
  • Kopie dokumentów potwierdzające tożsamość rodziców (oryginały do wglądu)
  • Akt Urodzenia dziecka
  • Dokument podróżny dziecka (lub paszport rodzica z wpisanym dzieckiem)

   

  Przy składaniu wniosku muszą być obecni obydwoje rodzice i dziecko, dla którego składany jest wniosek!!

   

   


  UWAGA :  Komunikat o zmianie w Ustawie o Karcie Polaka


  Wizy dla posiadaczy Kart Polaka:

   

  Osoby posiadające Kartę Polaka mogą ubiegać się o wydanie bezpłatnej wizy krajowej (polskiej) - ważnej na rok z okresem pobytu 365 dni. 

   

   Dokumenty do pobrania

   

  - Ustawa o Karcie Polaka

  - Ustawa o zmianie Ustawy 

  - Nowelizacja Ustawy o Karcie Polaka (z 24.10.2008)

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: