close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • KOMUNIKATY

 • W dniach 15 i 26 sierpnia 2019 r. Wydział Konsularny Ambasady RP w Kijowie nie będzie przyjmował interesantów.


  Przypominamy, że osoby ubiegające się o wizę krajową w polskich urzędach konsularnych powinny przedstawić dokument posiadania ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce lub posiadania podróżnego ubezpieczenia medycznego o minimalnej kwocie ubezpieczenia w wysokości 30 000 euro – ważnego przez okres planowanego pobytu cudzoziemca na terytorium Polski, pokrywającego wszelkie wydatki, które mogą wyniknąć podczas pobytu w związku z koniecznością podróży powrotnej z powodów medycznych, potrzebą pilnej pomocy medycznej, nagłym leczeniem szpitalnym lub ze śmiercią – w którym ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia kosztów udzielonych ubezpieczonemu świadczeń zdrowotnych bezpośrednio na rzecz podmiotu udzielającego tych świadczeń. Wymogi dotyczące podróżnego ubezpieczenia medycznego określone zostały w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

   

  Na podstawie przeprowadzonych analiz polis podróżnego ubezpieczenia medycznego, które składane są wraz z wnioskami o wydanie wizy krajowej stwierdzono, że nie wszystkie polisy zapewniają podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych w Polsce rzeczywistą możliwość zaspokajania roszczeń wobec ubezpieczyciela, a ryzyko finansowe związane z udzielaniem świadczeń medycznych obciąża placówki lecznicze.

   

  Osoby ubiegające się o wizy krajowe i przedstawiające wraz z wnioskiem wizowym dowód posiadania podróżnego ubezpieczenia medycznego nie zawsze są świadome ograniczeń w zakresie odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu konkretnych zdarzeń ujętych w warunkach ubezpieczenia.  Powyższe skutkuje problemami, których doświadczają te osoby w przypadku konieczności skorzystania ze świadczeń zdrowotnych w Polsce.

   

  Mając na względzie dbałość o bezpieczeństwo ubezpieczeniowe klientów wizowych polskie urzędy konsularne na Ukrainie będą akceptować wyłącznie takie polisy podróżnego ubezpieczenia medycznego, które gwarantują pełną odpowiedzialność ubezpieczyciela w granicach sumy ubezpieczenia i w zakresie świadczeń określonych w polisie.

   

  Tym samym honorowane będą ubezpieczenia o minimalnej w wysokości 30 000 euro, ważne przez okres planowanego pobytu cudzoziemca na terytorium Polski, pokrywające wszelkie wydatki, które mogą wyniknąć podczas pobytu na tym terytorium w związku z koniecznością podróży powrotnej z powodów medycznych, potrzebą pilnej pomocy medycznej, nagłym leczeniem szpitalnym lub ze śmiercią, w którym ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia kosztów udzielonych ubezpieczonemu świadczeń zdrowotnych bezpośrednio na rzecz podmiotu udzielającego takich świadczeń, na podstawie wystawionego przez ten podmiot rachunku.

   

  Osoby dokonujące zakupu podróżnego ubezpieczenia medycznego proszone są o wnikliwe badanie warunków umowy ubezpieczenia. Niektóre polisy przewidują wymóg pokrycia kosztów świadczeń zdrowotnych bezpośrednio przez ubezpieczonego z jego własnych środków i późniejsze ich rozliczenie z ubezpieczycielem w kraju, w którym je zakupiono.

   

  Na podstawie weryfikacji polis ubezpieczeniowych, które przedkładane były wraz z wnioskami o wizy krajowe w polskich urzędach konsularnych stworzona została poniższa lista ubezpieczycieli, których polisy mogą zostać uznane za spełniające warunki, o jakich mowa w ustawie o cudzoziemcach i mogą stanowić podstawę wydania wizy krajowej, o ile spełnione są pozostałe warunki niezbędne dla wydania tej wizy. Należy wszakże zaznaczyć, że w przypadku oferowania przez ubezpieczyciela różnych polis (w ramach różnych programów ubezpieczenia) analiza warunków konkretnej polisy jest przeprowadzana każdorazowo przez konsula w trakcie rozpatrywania wniosku wizowego.   

   

   

  Lista ubezpieczycieli, których polisy spełniają wymogi określone w ustawie o cudzoziemcach:

   

  1.            PZU Ukraina

  2.            Providna

  3.            Guardian

  4.            Etalon

  5.            Kniaża

  6.            ERV

   

  W trakcie rozpatrywania wniosków wizowych, do których załączono podróżne ubezpieczenie medyczne wystawione przez innego ubezpieczyciela (nie wymienionego w powyższej liście), konsul będzie analizował, czy dane ubezpieczenie zapewnia podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych na terytorium Polski rzeczywistą możliwość bezpośredniego zaspokajania swoich roszczeń wobec ubezpieczyciela.

   

  W przypadku, gdy ubezpieczenie nie będzie spełniało powyższych warunków, konsul będzie miał podstawy do odmowy wydania wizy.

   

   

  Jednocześnie informujemy, że planowane jest przeprowadzenie analizy wszystkich podróżnych ubezpieczeń medycznych oferowanych na terytorium Ukrainy pod kątem spełniania przez nie warunków określonych w ustawie.


  Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w zbiorach konsularnych

   

  Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

   

  1. Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, Pana/Pani danych osobowych jest Minister Spraw Zagranicznych z siedzibą w Polsce, w Warszawie (00-580), Al. J. Ch. Szucha 23.
  2. Konsul RP wykonuje obowiązki administratora w stosunku do danych zawartych w prowadzonych przez niego zbiorach konsularnych.
  3. Minister Spraw Zagranicznych powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który realizuje swoje obowiązki w odniesieniu do danych przetwarzanych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
   i placówkach zagranicznych.

    

             Dane kontaktowe IOD:

             adres siedziby: Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

             adres  e-mail: iod@msz.gov.pl

   

  1. Dane zawarte w zbiorach konsularnych przetwarzane są na podstawie przesłanek zawartych w art. 6 lit. c., d. i e. RODO w celu realizacji przez konsula RP zadań określonych w ustawie z dnia 25 czerwca 2015 r. - Prawo konsularne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1545, z późn. zm.) oraz przepisach szczególnych.  
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i placówkach zagranicznych.
  3. Dostęp do danych posiadają wyłącznie osoby uprawnione przez Administratora.
  4. Dane podlegają ochronie na podstawie przepisów RODO i nie mogą być udostępniane osobom trzecim, nieuprawnionym do dostępu do tych danych, a także nie będą przekazywane do państwa trzeciego, które nie spełnia gwarancji ochrony co najmniej równorzędnej do tej przewidzianej przepisami RODO. Dane mogą być przekazane do państwa trzeciego wyłącznie w przypadku, gdy obowiązek taki określony jest w prawie polskim lub prawie Unii Europejskiej, zgodnie z przepisami art. 44 - 46 RODO.
  5. W przypadku, gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej, przysługują Pani/Panu prawa do kontroli przetwarzania danych, określone w art. 15-19 i art. 21 RODO, w  szczególności prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu.
  6.  Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który będzie miał wpływ na podejmowanie decyzji mogących wywołać skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpłynąć. Dane nie będą poddawane profilowaniu.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na adres:


             Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

             ul. Stawki 2

             00-193 Warszawa.

   

   


  Uprzejmie informujemy, iż w związku z wejściem w życie 1 stycznia 2018 r. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 października 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wiz dla cudzoziemców z dnia 5 maja 2014r. (Dz. U. poz. 592), nastąpiła zmiana umieszczanych na wizach symboli określających cel pobytu na terytorium RP. Ww. zmiany dotyczą w szczególności wiz w celu wykonywania pracy:

  - symbolem „05a” oznaczane będą wizy wydawane w celu wykonywania pracy, w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy („praca krótkoterminowa”), na podstawie wpisanego do ewidencji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi,

  - symbolem „05b” oznaczane będą wizy wydawane w celu wykonywania pracy, o której mowa w art. 88 ust.2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017 r. poz. 1065,1292,1321,1428 i 1543) , w okresie nieprzekraczającym 9 miesięcy w roku kalendarzowym” na podstawie zaświadczenia o wpisaniu wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej,

  - symbolem „06” oznaczane będą wizy wydawane w celu wykonywania pracy innej niż określona w art. 60 ust.1 pkt 5 i 5 a ustawy” (jak dotychczas m.in. dla posiadaczy zezwoleń na wykonywanie pracę w RP).

  Dodatkowo rozporządzenie przewiduje umieszczanie na wizach symbolu „17a” w przypadku wiz wydawanych w celu przybycia na terytorium RP jako członek najbliższej rodziny osoby przebywającej w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały uzyskanego na podstawie Karty Polaka.

   

  Konieczność zmiany oznaczeń wiz do pracy wynikła z nowelizacji ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  (Dz.U. z 2017 r. poz. 1065). Nowelizacja wprowadza instytucję pracy sezonowej w odniesieniu do obywateli wszystkich państw trzecich (wykonywanie pracy w okresie nieprzekraczającym 9 miesięcy – maks. 270 dni w roku kalendarzowym, liczonych od daty pierwszego wjazdu na terytorium państwa strefy Schengen). Powyższe zasady obejmują pracowników zatrudnianych wyłącznie w następujących sektorach: rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybactwo, działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, turystyka. Wizy wydane w przypadkach objętych ww. zasadami oznaczane będą symbolem „05b”, a zasadniczym dokumentem potwierdzającym cel podróży będzie wydane przez Powiatowy Urząd Pracy zaświadczenie o wpisaniu wniosku do ewidencji w sprawie pracy sezonowej.  

  W odniesieniu do obywateli 6 państw objętych instytucją „pracy krótkoterminowej”- wykonywanie pracy, w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy-  (Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy) ustawa wprowadziła obowiązek wystawiania i rejestrowania w ewidencji prowadzonej przez starostę (faktycznie Powiatowy Urząd Pracy) „oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi” (poprzednia nazwa „oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy…”). Ponadto w nowych warunkach prawnych wykonywanie pracy krótkoterminowej będzie ograniczone tylko do prac, na których wykonywanie nie jest wymagane zezwolenie na pracę sezonową. W przypadkach objętych nowymi zasadami „pracy krótkoterminowej” wydawane wizy oznaczane będą symbolem „05a”, a zasadniczym dokumentem potwierdzającym cel podróży będzie wpisane do ewidencji oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

  Czasowo obowiązywać będą dotychczasowe przepisy dot. wydawania wiz na podstawie oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom. Posiadacze oświadczeń wystawionych w dotychczasowym trybie, będą mogli po 1 stycznia 2018 r. ubiegać się o wizę krajową lub Schengen nie dłużej niż do dnia 31 października 2018 r., pod warunkiem, że praca będzie świadczona na tej podstawie nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2018 r. Wizy w takich przypadkach oznaczone będą symbolem „05”.    

   

   Więcej informacji na temat zmian w dostępie cudzoziemców do polskiego rynku pracy znaleźć można tutaj: https://www.mpips.gov.pl/praca/zatrudnienie-cudzoziemcow/zatrudnianie-cudzoziemcow--zmiany-od-2018-r/broszury-i-materialy-informacyjne/


  Informujemy, iż od 1 stycznia 2018 roku w PPWW znajdujących się w Kijowskim, Odeskim, Charkowskim i Winnickim okręgach konsularnych znosi się system rejestracji dla wnioskodawców aplikujących o wizy Schengen do Polski. Wnioskujący o wizę Schengen będą mogli składać wnioski o wizę w PPWW we wskazanych okręgach bezpośrednio, bez uprzedniej rejestracji.

  Więcej informacji uzyskają Państwo na stronie internetowej VFS Global  lub u operatorów Call Center.

   


  Wydział Konsularny Ambasady RP na Ukrainie informuje, że od 31 października br. w Kijowie i w obwodzie kijowskim  prowadzone są przez Policję  działania prewencyjne ukierunkowane na likwidację zwiększającego się poziomu zagrożeń kryminalnych, działalności grup przestępczych, wykrywanie i wyłączanie z obiegu nielegalnie posiadanej broni.

  W związku z tym, jak poinformowano w opublikowanym na stronie MSW komunikacie http://mvs.gov.ua/ru/news/10748_Sergey_Knyazev_Policiya_perehodit_na_usilennyy_variant_neseniya_sluzhby.htm należy spodziewać się  zwiększonej liczby policjantów na ulicach, dworcach, lotniskach, wjazdach/wyjazdach z miasta, imprezach masowych itp.  

  Wydział Konsularny zwraca uwagę na szczególne zachowanie ostrożności, unikaniu zgromadzeń publicznych i bezwzględnym stosowaniu się do zaleceń miejscowych służb porządkowych.

   

   


  Zasady wwozu produktów żywnościowych do Polski (UE)

   

  Przypominamy o ograniczeniach dotyczących wwozu do Polski niektórych produktów spożywczych.

   

   

  1. Małe ilości mięsa i mleka oraz produktów mięsnych i przetworów mlecznych (innych niż mleko początkowe w proszku, żywność dla niemowląt, specjalna żywność lub specjalna karma dla zwierząt domowych wymagana ze względów medycznych).

  Wwożenie lub wysyłanie do UE osobistych przesyłek zawierających mięso, mleko, produkty mięsne i przetwory mleczne (inne niż mleko początkowe w proszku, żywność dla niemowląt, specjalna żywność lub specjalna karma dla zwierząt domowych wymagana ze względów medycznych) dozwolone jest jedynie pod warunkiem, że pochodzą one z Wysp Owczych, Grenlandii lub Islandii, a ich waga nie przekracza 10 kilogramów na osobę.

   

  2. Mleko początkowe w proszku, żywność dla niemowląt oraz specjalna żywność wymagana ze względów medycznych.

  Do UE można wwozić lub wysyłać osobiste przesyłki zawierające mleko początkowe w proszku, żywność dla niemowląt oraz specjalną żywność wymaganą ze względów medycznych jedynie pod warunkiem, że:

   

  • pochodzą one z Wysp Owczych, Grenlandii lub Islandii, a ich łączna waga nie przekracza 10 kilogramów na osobę, oraz że:
  • produkt nie wymaga chłodzenia do czasu spożycia; oraz
  • produkt stanowi pakowany produkt firmowy; oraz
  • opakowanie jest nienaruszone, o ile nie jest w danej chwili używane.

    

  • pochodzą one z innych krajów innych niż Wyspy Owcze, Grenlandia lub Islandia, a ich łączna waga nie przekracza 2 kilogramów na osobę, oraz że:
  • produkt nie wymaga chłodzenia do czasu otwarcia;
  • produkt stanowi pakowany produkt firmowy; oraz
  • opakowanie jest nienaruszone, o ile nie jest w danej chwili używane.

    

   3. Specjalna karma dla zwierząt domowych wymagana ze względów medycznych.

   Do UE można wwozić lub wysyłać osobiste przesyłki zawierające specjalną karmę dla zwierząt domowych wymaganą ze względów medycznych jedynie pod warunkiem, że:

    

  • pochodzą one z Wysp Owczych, Grenlandii lub Islandii, a ich łączna waga nie przekracza 10 kilogramów na osobę, oraz że:
  • produkt nie wymaga chłodzenia do czasu spożycia; oraz
  • produkt stanowi pakowany produkt firmowy; oraz
  • opakowanie jest nienaruszone, o ile nie jest w danej chwili używane.

    

  • pochodzą one z innych krajów innych niż Wyspy Owcze, Grenlandia lub Islandia, a ich łączna waga nie przekracza 2 kilogramów na osobę, oraz że:
  • produkt nie wymaga chłodzenia do czasu spożycia; oraz
  • produkt stanowi pakowany produkt firmowy; oraz
  • opakowanie jest nienaruszone, o ile nie jest w danej chwili używane.

    

   4. Małe ilości produktów rybołówstwa przeznaczonych do indywidualnego spożycia przez ludzi.

   Do UE można wwozić lub wysyłać osobiste przesyłki produktów rybołówstwa (w tym ryb świeżych, suszonych, gotowanych, peklowanych lub wędzonych oraz niektóre skorupiaki, takie jak krewetki, homary, martwe małże i martwe ostrygi) jedynie pod warunkiem, że:

    

  • ryby świeże są wypatroszone;

    

  • waga produktów rybołówstwa, na osobę, nie przekracza 20 kilogramów lub wagi jednej ryby, w zależności od tego, która z tych wartości jest najwyższa.

    

   Ograniczenia te nie mają zastosowania w odniesieniu do produktów rybołówstwa pochodzących z Wysp Owczych lub Islandii.

    

   5. Małe ilości innych produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do indywidualnego spożycia przez ludzi.

   Do UE można wwozić lub wysyłać inne produkty pochodzenia zwierzęcego, takie jak na przykład miód, żywe ostrygi, żywe małże i ślimaki jedynie pod warunkiem, że:

    

  • pochodzą one z Wysp Owczych, Grenlandii lub Islandii, a ich łączna waga nie przekracza 10 kilogramów na osobę,

    

  • pochodzą one z innych krajów (innych niż Wyspy Owcze, Grenlandia lub Islandia), a ich łączna waga nie przekracza 2 kilogramów na osobę.

    

   Należy zauważyć, że dozwolone jest wwożenie małych ilości produktów pochodzenia zwierzęcego należących do kilku z pięciu powyższych kategorii (ust. 1–5), pod warunkiem że spełnione są warunki określone we wszystkich stosownych ustępach.

    

   6. Większe ilości produktów pochodzenia zwierzęcego.

   Do UE można wwozić lub wysyłać większe ilości produktów zwierzęcych jedynie wtedy, gdy spełniają one wymogi dotyczące przesyłek handlowych, które obejmują:

    

  • wymogi dotyczące świadectw określone w odpowiednim urzędowym świadectwie weterynaryjnym WE;

    

  • przedstawienie towarów, razem z właściwą dokumentacją, w punkcie kontroli granicznej upoważnionym do kontroli weterynaryjnej, w momencie wjazdu do UE.

    

   7. Zwolnione produkty pochodzenia zwierzęcego.

   Przedstawione powyżej zasady nie mają zastosowania do następujących produktów:

    

  • chleb, ciasta i ciastka, herbatniki, czekolada i wyroby cukiernicze (w tym słodycze) niemieszane z produktami mięsnymi ani nienadziewane nimi;

    

  • suplementy żywnościowe, pakowane z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego;

    

  • ekstrakty z mięsa i koncentraty mięsne;

    

  • oliwki nadziewane rybami;

    

  • makarony niemieszane z produktami mięsnymi ani nienadziewane nimi;

    

  • buliony i przyprawy do zup pakowane z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego;

    

  • wszelkie inne produkty spożywcze niezawierające świeżego lub przetworzonego mięsa lub produktów mleczarskich i zawierające mniej niż 50 proc. przetworzonych produktów jajecznych lub produktów rybołówstwa.

    

   8. Produkty pochodzenia zwierzęcego uzyskane z gatunków chronionych.

   W przypadku niektórych gatunków chronionych mogą występować dodatkowe ograniczenia. Na przykład w przypadku kawioru z ikry gatunków jesiotra, ograniczenie wagowe wynosi 125 gramów na osobę.

   

  Linki:

  Ulotka

  Informacja Komisji Europejskiej

  __________________________________________________________________________________________

  Przypominamy, iż 11 czerwca 2017 r. weszła w życie Umowa o ruchu bezwizowym dla obywateli Ukrainy posiadających paszporty biometryczne. Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania.

   


   Uprzejmie informujemy, iż z uwagi na liczbę wpływających wiadomości poczty elektronicznej i listów Wydział Konsularny Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie nie ma możliwości:

   

  1. udzielania odpowiedzi na korespondencję, która nie zawiera imienia, nazwiska i adresu zamieszkania (korespondencyjnego) nadawcy;

  2. reagowania na korespondencję zawierającą pytania, odpowiedzi na które dostępne są na stronie internetowej http://www.kijow.msz.gov.pl/ ;

  3. udzielania pomocy technicznej przy rejestracji wniosków wizowych;

  4. przyjmowania wniosków wizowych i wniosków o przyznanie Karty Polaka drogą elektroniczną, pocztową lub telefaksową;

  5. pośredniczenia w przekazywaniu dokumentów osobom ubiegającym się o wizy. Dokumenty potwierdzające cel wyjazdu itp. należy przesyłać bezpośrednio osobom zainteresowanym uzyskaniem wizy, które powinny dołączyć je do wniosku wizowego.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: