close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • ZASADY WYPEŁNIANIA WNIOSKU O WYDANIE DOKUMENTU PASZPORTOWEGO

 • Zasady wypełniania wniosku o wydanie dokumentu paszportowego: 

   

  • Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego należy wypełnić po polsku, uwzględniając polskie znaki, czytelnie, DRUKOWANYMI LITERAMI;
  • Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego należy wypełnić wyłącznie w oparciu o polskie akty stanu cywilnego, tzn. wszystkie dane dotyczące osoby aplikującej o paszport (imiona, nazwiska, data i miejsce urodzenia, nazwisko panieńskie matki) muszą być zgodne z danymi zawartymi w polskim akcie urodzenia oraz w polskim akcie małżeństwa;
  • nie należy wypełniać rubryki „ADNOTACJE URZĘDOWE";
  • nie należy wypełniać pól „data i podpis osoby odbierającej paszport" oraz „data  i podpis osoby przyjmującej podanie";
  • Załączone zdjęcia muszą mieć wymiary 35 x 45mm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków tak, aby twarz zajmowała 70 - 80% fotografii. Fotografia ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nie przesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
   Załączane fotografie nie mogą być poplamione ani pozaginane.
  • Każdy wniosek podpisuje się w dwóch miejscach: podpis składającego wniosek oraz podpis posiadacza paszportu" w ramce pod zdjęciem. PODPIS MUSI ZMIEŚCIĆ SIĘ W RAMCE, NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ ANI DOTYKAĆ LINII RAMKI, (dzieci poniżej 13 roku życia wniosku nie podpisują).
  • Źle wypełniony wniosek może doprowadzić do wydania paszportu z nieprawidłowymi danymi personalnymi, a koszty jego wymiany obciążą osobę, która podpisała wniosek.
  • należy wypełnić wszystkie punkty od 1 do 14.

  Pkt 1. Należy podać aktualne nazwisko, a w wierszach poniżej w przypadku kobiet - nazwisko rodowe (panieńskie)  i ewentualnie wszystkie inne poprzednio używane nazwiska. W przypadku podania nazwiska innego niż rodowe konieczne jest dołączenie dokumentu(ów) wydanych przez polski urząd stanu cywilnego, świadczących o nowym nazwisku, np. akt zawarcia związku małżeńskiego.

  Pkt 2. Prosimy o wpisanie imienia lub imion, zgodnie z aktem urodzenia.

  Pkt 3. Prosimy wpisać najpierw imię ojca, następnie imię matki i jej nazwisko rodowe.

  Pkt 4. Należy podać datę urodzenia -dzień/miesiąc/rok (miesiąc należy wpisać słownie)  i miejsce urodzenia osoby, dla której ma być wydany paszport. W przypadku osób urodzonych za granicą należy wpisać miejsce urodzenia zgodnie z pisownią zawartą w polskim akcie urodzenia.

  Pkt 5. Prosimy podać posiadane obywatelstwo ( "polskie").

  Pkt 6. Należy podać aktualny adres zamieszkania na terenie Ukrainy, również w przypadku, jeśli jest to tylko pobyt czasowy.

  W tym punkcie należy koniecznie podać nr telefonu. Jest to bardzo ważne dla utrzymania kontaku z Państwem w celu uzyskania wyjaśnień i dodatkowych pytań.

  Pkt 7. Prosimy podać ostatnie miejsce stałego pobytu w Polsce. W przypadku osób, które przebywają za granicą wiele lat i nie pamiętają swojego dokładnego adresu w Polsce, wystarczy podać miejscowość i województwo.

  Pkt 8. Należy podać swój numer ewidencyjny (PESEL) (zgodnie z zasadą: jedna cyfra do jednej kratki). Znajduje się on w dowodzie osobistym.

  Pkt 9. Rysopis- kolor oczu, wzrost w cm, znaki szczególne.

  Pkt 10. Płeć- należy zaznaczyć krzyżykiem odpowiedni kwadrat.

  Pkt 11. Podpis nie może dotykać ani przekraczać ramki. Podpis składa osoba, która ukończyła 13 lat. Podpis ten będzie skanowany do paszportu i jakiekolwiek przekroczenie linii ramki powoduje niemożliwość wydruku paszportu.

  Pkt 12. Należy podać rodzaj oraz serię i numer posiadanego dokumentu tożsamości (np. paszport, paszport tymczasowy)

  Pkt 13. Należy wpisać dane osoby, która można powiadomić w razie konieczności.

  Pkt 14. Zgoda rodziców na wydanie dokumentu-należy wpisać imię i nazwisko oraz numer dokumentu tożsamości rodziców lub opiekunów. Rodzice lub opiekunowie składają podpis  w obecności konsula.

   

  Uwaga: bez przedłożenia aktualnych polskich odpisów aktów stanu cywilnego, prawidłowych fotografii i numeru PESEL nie ma możliwości wydania paszportu! Dane osobowe wpisane na formularzu wniosku paszportowego muszą być zgodne z zapisami w polskich aktach stanu cywilnego. Wnioski niekompletne lub zawierające wady nie mogą być realizowane i będą zwracane wnioskodawcy w celu ich uzupełnienia. Ewentualne informacje i wyjaśnienia udzielane przez urząd konsularny  telefonicznie mają wyłącznie charakter orientacyjny. 

   

  Tagi: paszport

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: