close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • SPRAWY OBYWATELSKIE

 • Zgodnie z art. 30 ust. 1 Ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 roku o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2012 r. poz. 161) za obywatela polskiego uznaje się:

   

  1) cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 3 lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu, który posiada w Rzeczypospolitej Polskiej stabilne i regularne źródło dochodu oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego;

   

  2) cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu, który pozostaje co najmniej od 3 lat w związku małżeńskim zawartym z obywatelem polskim lub nie posiada żadnego obywatelstwa;

   

  3) cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały, które uzyskał w związku z posiadaniem statusu uchodźcy nadanego w Rzeczypospolitej Polskiej;

   

  4) małoletniego cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu, którego jedno z rodziców jest obywatelem polskim, a drugie z rodziców, nieposiadające obywatelstwa polskiego, wyraziło zgodę na to uznanie;

   

  5) małoletniego cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu, którego co najmniej jednemu z rodziców zostało przywrócone obywatelstwo polskie, a drugie z rodziców, nieposiadające obywatelstwa polskiego, wyraziło zgodę na to uznanie;

   

  6) cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie i legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 10 lat, który spełnia łącznie następujące warunki:

  a) posiada zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawo stałego pobytu,

  b) posiada w Rzeczypospolitej Polskiej stabilne i regularne źródło dochodu oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego;

   

  7) cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały, które uzyskał w związku z polskim pochodzeniem.


  Cudzoziemiec ubiegający się o uznanie za obywatela polskiego, z wyłączeniem małoletnich dzieci, których jedno z rodziców posiada już obywatelstwo polskie, jest obowiązany posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną urzędowym poświadczeniem, o którym mowa w art. 11a Ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 1999 r. Nr 90, poz. 999), świadectwem ukończenia szkoły w Rzeczypospolitej Polskiej lub świadectwem ukończenia szkoły za granicą z wykładowym językiem polskim.

   

  Sprawy z zakresu uznania za obywatela polskiego są prowadzone w całości przez, właściwego dla miejsca zamieszkania cudzoziemca, wojewodę.

  Konsul nie uczestniczy w postępowaniu na żadnym z etapów.

   

  Wymagane dokumenty:

   

  • wniosek o uznanie za obywatela polskiego;
  • kopia wszystkich zapisanych stron paszportu lub dokumentu podróży (oryginał dokumentu do wglądu);
  • kopia karty pobytu (oryginał do wglądu) lub kopia dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela Unii Europejskiej;
  • oryginały odpisów: aktu urodzenia i aktu małżeństwa-wydanych przez polski urząd stanu cywilnego;
  • dokumenty potwierdzające: posiadanie stabilnego i regularnego źródła dochodu cudzoziemca na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz tytułu prawnego do zajmowania lokalu mieszkalnego; osiągnięcia zawodowe, działalność polityczną i społeczną;
  • posiadane dokumenty potwierdzające informacje o rodzicach i dalszych wstępnych, jeśli byli obywatelami polskimi;
  • dokumenty potwierdzające: posiadanie przez wnioskodawcę obywatelstwa polskiego
   w przeszłości;
  • aktualna fotografia osoby objętej (osób objętych) wnioskiem. Fotografia winna być kolorowa o wymiarach 3,5 x 4,5 cm;
  • urzędowe poświadczenie, o którym mowa w art. 11a ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim lub świadectwo ukończenia szkoły w Rzeczypospolitej Polskiej lub świadectwo ukończenia szkoły za granicą z wykładowym językiem polskim.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: