close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • POMOC KONSULARNA

 • Każdy polski obywatel przebywający za granicą i znajdujący się w nagłej sytuacji losowej może zwrócić się do konsula z prośbą o pomoc konsularną.

   

  Konsul w Kijowie udziela pomocy w nagłych wypadkach losowych obywatelom RP znajdującym się na terenie działania Kijowskiego Okręgu Konsularnego (tzn. Kijów oraz obwody: kijowski, kirowogradzki, czerkaski i czernihowski).

   

  W przypadku wystąpienia nagłego zdarzenia losowego (wypadek, aresztowanie, zgon, kradzież dokumentów itp.) można zwracać się do konsula dyżurnego. W tym celu czynny jest całodobowy numer komórkowego telefonu dyżurnego (alarmowego):

   

  +38 050 312 33 71

   

  UWAGA!   Pod  podanym numerem telefonu dyżurnego nie są udzielane informacje wizowe, dotyczące pracy urzędu itp.

   

  Pomoc konsularna

  Zatrzymanie/aresztowanie

  Zgon za granicą

   

  Zgodnie z prawem międzynarodowym, osoby posiadające obywatelstwo polskie oraz obywatelstwo państwa, w którym przebywają, np. polskie i ukraińskie, są na terytorium Ukrainy traktowane jak obywatele ukraińscy i mogą korzystać z pomocy polskiego konsula jedynie w ograniczonym zakresie (głównie w sprawach paszportowych i prawnych).

   

   

  Niestety, nie zawsze możemy pomóc - uprawnienia konsula są ograniczone.  Konsul nie może:

  1. regulować jakichkolwiek zobowiązań finansowych, takich jak długi, grzywny, mandaty, koszty postępowania sądowego, koszty przewozu ciała lub prochów do kraju, koszty pogrzebu, pomocy lekarskiej i leczenia za granicą itp.;
  2. świadczyć usług, które wykonują biura turystyczne, banki, firmy ubezpieczeniowe oraz firmy transportowe;
  3. pośredniczyć w uzyskaniu zgody na zatrudnienie czy uzyskaniu zakwaterowania;
  4. ingerować w konflikty dotyczące niewywiązywania się ze zobowiązań jednej ze stron wynikających z zawartych przez nie umów cywilnoprawnych (stosunek pracy, zakup usług turystycznych etc.);
  5. pełnić roli/funkcji adwokata lub angażować za osobę zainteresowaną pełnomocnika (może natomiast dostarczyć zainteresowanemu listę adwokatów cieszących się zaufaniem urzędu konsularnego);
  6. wpływać na decyzje władz imigracyjnych odmawiające obywatelom polskim wjazdu na terytorium Ukrainy (konsul może jedynie uzyskać informację na temat powodów odmowy udzielenia wjazdu na terytorium tego kraju);
  7. podejmować działań niezgodnych z zasadami etyki oraz sprzecznych z prawem polskim oraz prawem kraju urzędowania.

    

   *

  Zachęcamy do zarejestrowania podróży w serwisie konsularnym „Odyseusz” i  korzystania z niego przez wszystkich, którzy przebywają lub planują pobyt poza granicami Polski.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: