close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • WIZA SCHENGEN - WYKAZ DOKUMENTÓW

 • Jeżeli zaplanowaliście Państwo odbycie podróży do Polski z wizytą służbową, turystyczną lub prywatną należy złożyć dokumenty w celu otrzymania wizy krótkoterminowej, która jest wizą Schengen pozwalającą na pobyt w Polsce jak również w państwach układu Schengen,  w okresie do 90 dni pobytu w ciągu 6 miesięcy.

   

  Do państw układu z Schengen należą: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry,  Włochy.

  W przypadku składania dokumentów bezpośrednio w Wydziale Konsularnym ankiety wizowe należy zarejestrować i wypełnić poprzez stronę internetową http://www.e-konsulat.gov.pl/ (wnioski nie zarejestrowane poprzez http://www.e-konsulat.gov.pl/ nie będą rozpatrywane). 

   

  Najbliższe terminy rejestracji wizowej są dodawane 10, 20 i 30 dnia każdego miesiąca o godz. 12 (czasu kijowskiego). W przypadku, gdy 10, 20 lub 30 dzień miesiąca jest dniem wolnym od pracy, dodawanie terminów odbywa się w poprzedzającym dniu pracy Wydziału Konsularnego Ambasady.

   

  W sytuacji braku wolnych miejsc w systemie e-konsulat, mogą Państwo skorzystać z możliwości złożenia dokumentów w celu uzyskania wizy w jednym z Punktów Przyjmowania Wniosków Wizowych. PPWW w Kijowie mieści się w centrum Gulliver, Plac Sportowy 1-a, 8 piętro

   

  W celu umówienia się na złożenie dokumentów prosimy o bezpośredni kontakt z Punktem Przyjmowania Wniosków Wizowych.


  Telefoniczne Centrum Obsługi Klienta (dla wszystkich Punktów Przyjmowania Wniosków Wizowych):

  +38 044 390 78 26 

  +38 032 298 44 10

  + 38 032 236 26 05 

  +38 050 419 30 10

  + 38 067 343 04 80

  +38 093 175 55 03

   


  Kontakt poprzez pocztę elektroniczną:

   

  Adres e-mail

  Lokalizacja PPWW

  info_lviv@polandvisa-ukraine.com

  Iwano-Frankowsk

  Lwów

  Użgorod

   

  info_kiev@polandvisa-ukraine.com

   

  Kijów

  Kropiwnicki

   

  info_odessa@polandvisa-ukraine.com

   

  Odessa

  Chersoń

  info_lutsk@polandvisa-ukraine.com

  Łuck

  Równe

  Tarnopol

  info_kharkiv@polandvisa-ukraine.com

  Charków

  Dnipro

  Zaporoże

  info_vinnytsya@polandvisa-ukraine.com

  Chmielnicki

  Czerniowce

  Winnica

  Żytomierz

   

   

   

   

   

  Strona www: http://www.vfsglobal.com/Poland/Ukraine

   


   

  UWAGA!! W Punkcie Przyjmowania Wniosków Wizowych ankiety wizowe należy wypełniać ręcznie. 

  Formularz wniosku wizowego.


   

  Wykaz ogólnych wymogów dotyczących wszystkich osób ubiegających się o wizę Schengen

   

  Aby otrzymać wizę Schengen należy złożyć wniosek, w okresie nie krótszym niż tydzień przed zaplanowaną podróżą.

   

   I. Aplikujący zobowiązani są do przedstawienia następujących dokumentów:

  1) Formularz wniosku wizowego wypełniony łacińskimi literami (w języku polskim, angielskim, ukraińskim - transliteracja) i podpisany w pkt. 37 i 38. W przypadku nieletnich wniosek wizowy składa i podpisuje jeden z rodziców lub opiekun prawny. W przypadku nieletniego wpisanego do paszportu rodzica lub opiekuna prawnego składa się oddzielny wniosek wizowy i otrzymuje oddzielną wizę do paszportu rodzica lub opiekuna prawnego.

   

  2) Dokument podróży, kopia pierwszej strony paszportu zagranicznego oraz kopie stron z wizami państw Schengen otrzymanymi w ciągu ostatnich trzech lat. Osoba ubiegająca się o wizę winna dołączyć ważny dokument podróży, który spełnia następujące kryteria:

  - jest ważny co najmniej trzy miesiące po planowanej dacie opuszczenia terytorium państw członkowskich lub, w przypadku kilku wizyt, po planowanej dacie ostatniego opuszczenia terytorium państw członkowskich.

  - zawiera przynajmniej dwie wolne strony (przeznaczone na wizy).

  - został wydany w ciągu ostatnich dziesięciu lat.

  W przypadku posiadania drugiego ważnego paszportu należy go dołączyć do wniosku wizowego.

   

  3) Kolorowe zdjęcie 3,5 x 4,5 cm, przyklejone na formularzu ankiety wizowej, ostre, czyste i kontrastowe, wydrukowane na papierze wysokiej jakości na białym tle, nie starsze niż 6 miesięcy i umożliwiające identyfikację osoby aplikującej, zrobione na wprost, pokazujące wyraźnie oczy i twarz z obu stron od wierzchołka głowy do górnej części barków tak, aby twarz zajmowała 70-80% zdjęcia. Przedstawiające osobę bez nakrycia głowy, patrzącą na wprost, z zamkniętymi ustami, twarz nie może być przesłonięta włosami.

  W przypadku osób noszących okulary, zdjęcie powinno spełniać poniższe kryteria: szkła nieprzyciemniane, ramka nie może zasłaniać żadnej części oka, nie mogą pojawiać się jakiekolwiek refleksy świetlne. W przypadku posiadania w dokumencie podróży zdjęcia w okularach, do wniosku należy załączyć zdjęcie w okularach. Szczegółowe wymagania dotyczące zdjęć zostały określone w artykule 10 Wspólnotowego Kodeksu Wizowego.

   

  4) Opłata wizowa 

   

  5) Ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z artykułem 15 pkt. 3  Wspólnotowego Kodeksu Wizowego, powinno być ważne na całym terytorium państw strefy Schengen  obejmować całkowity okres planowanego pobytu lub tranzytu danej osoby. Minimalna kwota ubezpieczenia wynosi 30 000 EUR. Jeżeli wydana zostaje wiza o ograniczonej ważności terytorialnej, obejmująca terytorium co najmniej dwóch państw członkowskich, ubezpieczenie musi być ważne przynajmniej w państwach członkowskich, których dotyczy wiza. W przypadku ubiegania się o wizę jednokrotną - polisa powinna pokrywać cały okres ważności wizy oraz wszystkie zaplanowane dni pobytu lub tranzytu. W przypadku ubiegania się o wizę wielokrotną - polisa powinna pokrywać termin pierwszego wjazdu (w przypadku wiz tranzytowych- pełen wnioskowany okres), ponadto informujemy, iż podczas kolejnych pobytów w strefie Schengen każdorazowo jest wymagane posiadanie ubezpieczenia medycznego. Prosimy o przedstawienie oryginału i kserokopii ubezpieczenia wypełnionego pismem maszynowym. Polisa może być wystawiona przez ukraińską firmę ubezpieczeniową (dane firm uprawnionych do wystawiania polis zamieszczone na stronie internetowej Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Kijowie)  lub polską firmę ubezpieczeniową. 

   

  6) Paszport wewnętrzny (oryginał i kserokopia). Zgodnie z art. 16 i art. 18 postanowienia Rady Najwyższej Ukrainy  o paszportach (Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2503-12 ) w terminie 1 miesiąca od momentu zmiany nazwiska, osoba winna złożyć wniosek o wymianę paszportu.

   

  7) Osoby poniżej 18. roku życia, które podróżują samodzielnie lub z jednym z rodziców:

  − każdorazowa pisemna zgoda rodzica/rodziców.

  Zgoda ta musi być opatrzona pieczęcią notariusza i przedłożona w oryginale. Jeżeli jest tylko jeden opiekun, należy to udokumentować, przedkładając akt urodzenia, orzeczenie sądowe o przyznaniu wyłącznej władzy rodzicielskiej lub akt zgonu drugiego rodzica,

  − zgoda nie jest wymagana w stosunku do tego z rodziców, u którego w paszporcie jest wpisane dziecko,

  − oryginał lub kopia zagranicznego lub krajowego paszportu rodziców,

  − akt urodzenia – oryginał i kopia.

   

  II. Niezależnie od dokumentów wymienionych powyżej w punktach 1 – 7 następujące kategorie aplikujących powinny przedstawić dodatkowo następujące dokumenty:

   

  1. Dokumenty potwierdzające zajęcie i osiągane dochody oraz przedstawiane na dowód istnienia związków finansowych z Ukrainą:

   

  1.1 pracownicy najemni:

  − zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające stanowisko pracownika, datę zatrudnienia i czas trwania urlopu.

  Pismo musi zawierać imię i nazwisko oraz stanowisko osoby podpisującej, dane kontaktowe spółki i informacje dotyczące rejestracji przedsiębiorstwa,

  − wynagrodzenie otrzymane w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

   

  1.2 prywatni przedsiębiorcy:

  − licencja/rejestracja spółki we właściwym ukraińskim organie

  lub

  − ostatnia deklaracja podatkowa.

   

  1.3 osoby niepracujące:

  − pisemna, podpisana deklaracja przedstawiająca sytuację finansową osoby podróżującej.

   

  1.4 emeryci i renciści:

  − dokument potwierdzający otrzymywanie emerytury lub renty.

   

  1.5 uczniowie i studenci:

  − legitymacja ucznia / studencka lub zaświadczenie ze szkoły / uczelni.

   

  1.6 lub – w stosownych przypadkach:

  − dokument potwierdzający prawo własności (gruntu, domu, samochodu lub w stosownych przypadkach innego mienia)

  lub

  − ostatnia deklaracja podatkowa (w przypadku osób podróżujących po raz pierwszy).

   

  2. Dowód posiadania wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów podróży do strefy Schengen:

  Wszystkie osoby ubiegające się o wizę muszą udokumentować, że posiadają wystarczające środki finansowe na pokrycie kosztów planowanej podróży oraz powrót do kraju pochodzenia. Źródła ww. środków finansowych mogą być następujące:

   

  2.1 Sponsorowanie:

  − gwarancja sponsora.

  − zaproszenie (oryginał i kopia) wystawione zgodnie z ustawą z 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach (poświadcza się w urzędzie wojewódzkim);

  − gwarancja strony trzeciej na Ukrainie.

  Gwarancja musi zawierać potwierdzanie, że strona trzecia posiada środki finansowe na udzielenie takiej gwarancji.

   

  2.2  Środki własne:

  −wyciąg z rachunku bankowego potwierdzający posiadanie wystarczających środków oraz obejmujący operacje bankowe wykonane w ciągu ostatnich trzech miesięcy lub

  − czeki podróżne wystawione na nazwisko osoby ubiegającej się o wizę, należycie podpisane – oryginał i kopia.

   

  3. Dokument potwierdzający zakwaterowanie:

  − zapewniane przez osobę przyjmującą lub podmiot przyjmujący

  lub

  − rezerwacja hotelu lub inny dokument potwierdzający zakwaterowanie.

   

  III. Dokumenty dotyczące celu wizyty: 

  Pisemny wniosek powinien zawierać następujące informacje:

  a) w odniesieniu do osoby zapraszanej: imię i nazwisko, datę urodzenia, płeć, obywatelstwo, numer dowodu tożsamości, czas i cel podróży, liczbę wjazdów oraz imiona i nazwiska małoletnich dzieci towarzyszących osobie zapraszanej;

  b) w odniesieniu do osoby zapraszającej: imię, nazwisko i adres;

  albo

  c) gdy strona zapraszająca jest osobą prawną, spółką lub organizacją: pełną nazwę i adres oraz:

  - jeśli z wnioskiem występuje organizacja

  - imię i nazwisko oraz stanowisko osoby podpisującej wniosek,

  - jeśli strona zapraszająca jest osobą prawną, spółką lub biurem albo oddziałem takiej osoby prawnej lub spółki z siedzibą na terytorium jednego z państw członkowskich

  - numer rejestracji w formie wymaganej przez prawo krajowe danego państwa członkowskiego).

   

  1.Wiza turystyczna.

  1.1. Wnioskodawcy indywidualni.

  - turyści indywidualni mogą składać wnioski na podstawie potwierdzenia rezerwacji hotelu . Jest uznawany także e-voucher.

  - hotel w Polsce musi być opłacony w co najmniej 50 procentach (e-voucher 100%), w innym kraju Schengen - w 100 %.

  - złożenie dokumentów na podstawie rezerwacji w turystycznym portalu internetowym jest możliwe pod warunkiem przedstawienia wydruku z portalu i potwierdzenia opłaty hotelu w co najmniej 50% (przelew, faktura itp.).

  - w przypadku podróży również do innych państw Schengen wymagany jest plan podróży.

  1.2. Osoby wyjeżdżające w ramach grupowej turystyki religijnej

  - Zaproszenie z polskiej strony podpisane przez osobę odpowiedzialną za pobyt osób przyjeżdżających, które zawiera: dane podmiotu przyjmującego – zarejestrowanego w Polsce związku wyznaniowego (nazwa, adres, telefon, fax, mail); oznaczenie podmiotu wysyłającego, gwarancję zabezpieczenia noclegu i wyżywienia przyjeżdżającym.

  - Pismo ze strony ukraińskiej podpisane przez osobę odpowiedzialną za organizację pielgrzymki, które zawiera: dane związku wyznaniowego (nazwa, adres, telefon, fax, mail);  informacje dotyczące programu, terminu oraz miejsca pobytu; listę uczestników wyjazdu  (imię i nazwisko, data urodzenia, nr paszportu, adres zamieszkania na Ukrainie).

   

  2.Wiza w odwiedziny.

  - podstawowym dokumentem w przypadku wiz w celu odwiedzin jest oryginał zaproszenia z urzędu wojewódzkiego.

  - w przypadku bliskich krewnych (wstępni, zstępni, współmałżonkowie, dziadkowie, wnukowie), możliwe jest zaproszenie wystawione odręcznie, pod warunkiem udokumentowania związków rodzinnych oraz potwierdzenia tożsamości zapraszającego, niezależnie od tego, czy zapraszającym jest obywatel Ukrainy czy Polski. Zapraszający obywatel Ukrainy musi być osobą zamieszkałą legalnie na terytorium RP – posiadać kartę pobytu lub wizę krajową.

   

  3.Wizy wydawane w celu udziału w imprezach sportowych.

  - pisemny wniosek organizacji przyjmującej: właściwych organów, krajowych związków sportowych lub krajowych komitetów olimpijskich państw członkowskich.

  - Pismo z ukraińskiej strony potwierdzające, że dana osoba jest sportowcem

  - w przypadku wyjazdów grupowych dzieci nie są wymagane dokumenty potwierdzające zajęcie i osiągane dochody oraz przedstawiane na dowód istnienia związków finansowych z Ukrainą, jak również dowody posiadania wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów podróży do strefy Schengen rodziców lub opiekunów dzieci.

   

  4.Wiza wydawana w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

  4.1 Prywatni przedsiębiorcy wyjeżdżający w celach biznesowych

  - pisemny wniosek przyjmującej osoby prawnej lub spółki, organizacji lub biura bądź oddziału takiej osoby prawnej lub spółki, organu krajowego lub samorządu terytorialnego państwa członkowskiego lub komitetu organizacyjnego wystaw, konferencji i sympozjów handlowych oraz przemysłowych mających miejsce na terytorium Polski

  - licencja/rejestracja spółki we właściwym ukraińskim organie lub ostatnia deklaracja podatkowa

  4.2 Pracownicy wyjeżdżający w celach biznesowych

  - pisemny wniosek przyjmującej osoby prawnej lub spółki, organizacji lub biura bądź oddziału takiej osoby prawnej lub spółki, organu krajowego lub samorządu terytorialnego państwa członkowskiego lub komitetu organizacyjnego wystaw, konferencji i sympozjów handlowych oraz przemysłowych mających miejsce na terytorium Polski

  - zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające stanowisko pracownika, datę zatrudnienia i czas trwania urlopu (pismo musi zawierać imię i nazwisko oraz stanowisko osoby podpisującej, dane kontaktowe spółki i informacje dotyczące rejestracji przedsiębiorstwa) z informacją, że wyjazd ma charakter służbowy.

  - wynagrodzenie otrzymane w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

  4.3  Członkowie zarządu spółki zarejestrowanej w Polsce oraz współwłaściciele.

  - wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) o prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce

  - w przypadku wnioskowania o wydanie wizy krajowej: zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON oraz wyciąg z polskiego konta bankowego za 6 ostatnich miesięcy.

   

  5. Wizy dla kierowców przewożących towary w ruchu międzynarodowym i świadczący usługi transportu pasażerskiego.

  - pisemny wniosek sporządzony przez krajowe ukraińskie stowarzyszenie przewoźników zajmujących się międzynarodowym transportem drogowym, w którym podaje się cel, czas trwania i częstotliwość podróży.

   

  6 .  Wizy wydawane w celu prowadzenia działalności kulturalnej lub udziału w konferencjach organizowanych w związku z prowadzeniem takiej działalności.

  - pisemny wniosek organizacji przyjmującej z informacją o terminach konferencji / imprezy  o charakterze kulturalnym

  - jeżeli w zaproszeniu jest informacja, że zapraszający nie zapewnia zakwaterowania aplikujący powinien przedstawić potwierdzenie rezerwacji  hotelu.

  - w przypadku wyjazdów grupowych dzieci nie są wymagane dokumenty potwierdzające zajęcie i osiągane dochody oraz przedstawiane na dowód istnienia związków finansowych z Ukrainą, jak również dowody posiadania wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów podróży do strefy Schengen rodziców lub opiekunów dzieci. 

   

  7.    Wizy w celu udziału w wizytach oficjalnych.

  - oficjalne zaproszenie strony polskiej wystosowane do strony ukraińskiej (kopia)

  - pismo ukraińskiego organu potwierdzające, że osoba ubiegająca się o wizę jest członkiem ukraińskiej delegacji udającej się na terytorium drugiej strony w celu wzięcia udziału w spotkaniach, konsultacjach, negocjacjach lub programach wymiany oraz imprezach organizowanych przez organizacje międzyrządowe w państwie członkowskim.

   

  8.    Wizy dla dziennikarzy i towarzyszącemu im personelowi specjalistycznemu.

  oryginał i kserokopia dokumentu potwierdzającego, że wnioskodawca jest zawodowym dziennikarzem – (karta prasowa wydana przez Narodowe Zrzeszenie Dziennikarzy Ukrainy albo jeden z następujących dokumentów poświadczony przez pracodawcę: " Świadectwo rejestracji urzędowej drukowanego środka przekazu masowego" lub  „Świadectwo rejestracji urzędowej agencji informacyjnej" lub „Licencja transmitowania TV i radia”) albo dokument potwierdzający, że osoba jest członkiem personelu specjalistycznego towarzyszącym dziennikarzowi w celach zawodowych

  - pismo od pracodawcy potwierdzające cel podróży jako zgodny z wykonywaniem obowiązków służbowych

   

  9. Wizy w celu odbycia studiów

  -pisemny wniosek lub zaświadczenie o wpisaniu na listę studentów, sporządzone przez polską szkołę wyższą lub legitymacja studencka.

   

  10. Wizy w celu odbycia stażu zawodowego

  -Oryginał lub fax (z informacją o nadawcy) umowy o stażu: dane organizacji zapraszającej (nazwa, numer rejestracyjny – REGON/ NIP/ KRS); dane osoby zapraszanej (imię, nazwisko, data urodzenia, nr paszportu, obywatelstwo);  informacja o zakresie obowiązków stażysty.

  - Informacja o obecnie odbywanych studiach wraz z programem studiów, z którego wynika konieczność odbycia stażu zawodowego.

   

  11. Wizy celu kształcenia się lub szkolenia w innej formie niż określona w art. 60 ust. 1 pkt 9 i 10 Ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach 

  - zaświadczenie z polskiej szkoły o przyjęciu lub kontynuowaniu nauki w szkole albo uczestniczeniu w innej formie kształcenia (np. kursy językowe) lub legitymacja uczniowska. W przypadku nauki w placówce innej niż szkoła podstawowa, gimnazjum lub liceum należy dołączyć plan zajęć kursu zawierający informację dot. częstotliwości odbywania się zajęć (w tygodniu i miesiącu) oraz całkowitej ilości godzin.

   

  12. Wizy w celu dydaktycznym

  - zaproszenie od polskiej placówki: pełna nazwa, adres, numer kontaktowy, numer rejestracyjny (NIP, REGON, KRS), dane paszportowe osoby zapraszanej, obywatelstwo, miejsce pracy oraz aktualne stanowisko.

   

  13. Wizy w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych

  - zaproszenie z polskiej uczelni wyższej, instytutu badawczego, PAN, itp. do udziału w projekcie badawczym

  - pismo z ukraińskiej uczelni, instytutu badawczego, Akademii Nauk itp.

   

  14. Wizy w celu udziału w programie wymiany kulturalnej lub edukacyjnej albo programie pomocy humanitarnej lub programie pracy wakacyjnej

  - zaproszenie od przewodniczącego organu administracji państwowej, samorządowej, zaprzyjaźnionego miasta, stowarzyszenia / organizacji studenckich np. ERASMUS

  - pismo z ukraińskiej uczelni, instytutu, organu administracji państwowej, samorządowej. W przypadku uczestników oficjalnych programów współpracy transgranicznej UE, takich jak Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa (ENPI) pismo ze strony ukraińskiej nie jest wymagane.

   

  15. Uczestnicy oficjalnych programów wymiany organizowanych przez miasta partnerskie i inne podmioty samorządowe.

  − pisemny wniosek sporządzony przez prezydentów/burmistrzów miast partnerskich lub inne władze samorządowe.- jeżeli w zaproszeniu jest informacja, że zapraszający nie zapewnia zakwaterowania petent przedstawia potwierdzenie rezerwacji  hotelu.

   

  16. Wizy w celu opieki medycznej.

  − dokument urzędowy wystawiony przez daną instytucję medyczną, poświadczający

  konieczność objęcia danej osoby opieką medyczną w tej instytucji, wskazanie ewentualnej konieczności obecności osoby towarzyszącej oraz dowód posiadania wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów leczenia i pobytu.

   

  17. Przedstawiciele organizacji społeczeństwa obywatelskiego, którzy podejmują podróż w celu odbycia szkoleń, wzięcia udziału w seminariach i konferencjach.

  − pisemny wniosek organizacji przyjmującej,

  − potwierdzenie, że dana osoba reprezentuje organizację społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie,

  − zaświadczenie z odpowiedniego rejestru potwierdzające ustanowienie organizacji, wydane przez ograny krajowe zgodnie z ukraińskim ustawodawstwem krajowym.

  Dokumentem potwierdzającym rejestrację organizacji społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie jest pismo Państwowej Służby Rejestracyjnej Ukrainy zawierające informacje z rejestru stowarzyszeń publicznych.

  - jeżeli w zaproszeniu jest informacja, że zapraszający nie zapewnia zakwaterowania petent przedstawia potwierdzenie rezerwacji  hotelu.

   

  18. Przedstawiciele wolnych zawodów biorący udział w międzynarodowych wystawach, konferencjach, sympozjach, seminariach lub innych podobnych imprezach.

  − pisemny wniosek organizacji przyjmującej potwierdzający, że dana osoba uczestniczy w imprezie.- potwierdzenie, że osoba faktycznie zajmuje się daną dziedziną (zaświadczenie z pracy lub np. katalog własnych dzieł lub kopia publikacji).

  -jeżeli w zaproszeniu jest informacja, że zapraszający nie zapewnia zakwaterowania petent przedstawia potwierdzenie rezerwacji  hotelu.

   

  19. Uczestnicy oficjalnych programów współpracy transgranicznej UE, takich jak Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa (ENPI).

  − pisemny wniosek organizacji przyjmującej.− jeżeli w zaproszeniu jest informacja, że zapraszający nie zapewnia zakwaterowania petent przedstawia potwierdzenie rezerwacji  hotelu.

   

  20. Wizy wydane w innym celu

   

  20.1     wizy w celu odwiedzenia cmentarzy

  - Oryginał dokumentu, potwierdzającego fakt istnienia i utrzymywania grobu lub zaświadczenie z Czerwonego Krzyża

  - Dokument, potwierdzający pokrewieństwo lub inny związek łączący wnioskującego z pochowanym

  20.2     wizy w celu udziału w pogrzebie

  - dokument potwierdzający zgon

  - dokumenty potwierdzające  pokrewieństwo lub inny związek łączący wnioskującego ze zmarłym.

  20.3 wizy dla obywateli Ukrainy przesiedlonych z terytorium Polski na mocy umowy między PKWN a Rządem USRR z 9 września 1944r. oraz umowy między Tymczasowym Rządem jedności Narodowej a Rządem ZSRR z 6 lipca 1945r oraz ich krewnych.

  - oryginał orzeczenia wydanego przez były Państwowy Urząd Repatriacyjny lub Oryginał dokumentu urzędowego pozyskanego z państwowego archiwum w RP lub na Ukrainie lub oryginał dokumentu z innego polskiego lub ukraińskiego urzędu potwierdzający fakt zamieszkiwania na obecnym terytorium RP oraz ewakuacji z niego na podstawie umowy między PKWN a Rządem USRR z 9 września 1944r. oraz umowy między Tymczasowym Rządem jedności Narodowej a Rządem ZSRR z 6 lipca 1945r.

  - w przypadku dzieci i wnuków osób przesiedlonych, a także współmałżonków repatrianta, współmałżonków dzieci repatrianta i współmałżonków wnuków repatrianta należy dodatkowo przedstawić dokument potwierdzający fakt pokrewieństwa z osobą przesiedloną.

  20.4 wizy dla przedstawicieli wspólnot religijnych

  - pisemny wniosek wspólnoty religijnej zarejestrowanej na Ukrainie (nazwa i dane teleadresowe wspólnoty, informacja o formie prawnej rejestracji, określenie celu, czasu trwania i częstotliwości podróży przedstawiciela, określenie zakresu reprezentacji przedstawiciela - np. pełnienie posługi jako ksiądz, kapłan cerkwi prawosławnej, rabin, imam etc.).

   

  Osoby, które nie są obywatelami Ukrainy, powinny dodatkowo przedstawić:

  - ukraińską wizę (uprawniającą do powrotu na terytorium Ukrainy) lub kartę stałego pobytu, rejestrację ważną po planowanym powrocie na Ukrainę,

  - dokumenty potwierdzające posiadanie środków finansowych, którymi dysponuje wnioskodawca w celu pokrycia kosztów podróży, np.: wyciąg z rachunku bankowego za okres ostatnich 3-6 miesięcy, podpisane czeki podróżne, karty kredytowe (poświadczenie bankowe o posiadaniu środków na karcie), zaświadczenie z pracy z podaniem stanowiska oraz wysokości pensji za okres ostatnich 6 miesięcy, zaproszenie (oryginał i kopia) wystawione zgodnie z Ustawą z 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach (poświadcza się w Urzędzie Wojewódzkim).

  -oryginał zaświadczenia z miejsca pracy:

  - dla pracowników: zaświadczenie z miejsca pracy na blankiecie firmowym zawierającym dane organizacji, z podaniem stanowiska, stażu pracy oraz wysokości pensji miesięcznej, dochody za pół roku.

  - dla przedsiębiorców: oryginał i kopia rejestracji spółki w miejscowych organach

  - dla studentów: zaświadczenie z uczelni


  2. dowód posiadania wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów podróży do strefy Schengen:Wszystkie osoby ubiegające się o wizę muszą udokumentować, że posiadają wystarczające środki finansowe na pokrycie kosztów planowanej podróży oraz powrót do kraju pochodzenia. Źródła ww. środków finansowych mogą być następujące:

  Z reguły wyżej wymienione dokumenty są wystarczające do wydania wizy, ale konsul może zażądać dodatkowych dokumentów.

  Wydział Konsularny Ambasady RP w Kijowie ma prawo zaprosić wnioskodawcę na rozmowę. 

  Przedłożenie podrobionych dokumentów oraz udzielenie jawnie fałszywej informacji może spowodować zakaz wjazdu do państw układu Schengen.

  Dokumenty niezbędne do otrzymania wizy należy składać nie wcześniej niż 3 miesiące przed zaplanowaną podróżą.

  Wydział Konsularny Ambasady RP w Kijowie  nie przyjmuje dokumentów nadesłanych bezpośrednio do konsulatu faksem, pocztą lub pocztą elektroniczną.

  Nie można posiadać równocześnie dwóch ważnych wiz Schengen.

  2.1 Sponsorowanie:− gwarancja sponsora.− zaproszenie (oryginał i kopia) wystawione zgodnie z ustawą z 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach (poświadcza się w urzędzie wojewódzkim);− gwarancja strony trzeciej na Ukrainie.Gwarancja musi zawierać potwierdzanie, że strona trzecia posiada środki finansowe na udzielenie takiej gwarancji.2.2  Środki własne:−wyciąg z rachunku bankowego potwierdzający posiadanie wystarczających środkóworaz obejmujący operacje bankowe wykonane w ciągu ostatnich trzech miesięcylub− czeki podróżne wystawione na nazwisko osoby ubiegającej się o wizę, należycie podpisane – oryginał i kopia.  


   

  Czas rozpatrzenia wniosków wizowych

   

  Decyzja o wydaniu wizy wydawana jest w ciągu 6 dni roboczych licząc od dnia dokonania opłaty. W razie konieczności szczegółowego sprawdzenia dokumentów rozpatrzenie wniosku może zostać przedłużone do 30 dni. W pilnych przypadkach decyzja może być podjęta w ciągu trzech dni roboczych lub wcześniej przed planowanym wyjazdem (pod warunkiem dokonania rejestracji i wypełnienia wniosku wizowego poprzez system internetowy http://www.e-konsulat.gov.pl/

   

  Posiadanie wizy nie gwarantuje wjazdu na terytorium Schengen. O wjeździe każdorazowo decyduje Straż Graniczna. 

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: