close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • ZWOLNIENIE Z OPŁATY ZA PRZYJĘCIE I ROZPATRZENIE WNIOSKU WIZOWEGO

 • Nie pobiera się opłat za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku wizowego od:


  a) osób bliskich - małżonków, dzieci (w tym przysposobionych), rodziców (w tym opiekunów), dziadków i wnuków - obywateli Ukrainy legalnie zamieszkujących na terytorium państw członkowskich, lub obywateli Unii Europejskiej przebywających na terytorium państwa członkowskiego, którego są obywatelami
  b) członków oficjalnych delegacji, którzy na oficjalne zaproszenia skierowane do Ukrainy uczestniczą w spotkaniach, konsultacjach, negocjacjach lub programach wymiany, a także w wydarzeniach organizowanych na terytorium jednego z państw członkowskich przez organizacje między-rządowe;
  c) członków rządów i parlamentów krajowych i regionalnych oraz sądów konstytucyjnych i sądów najwyższych, w przypadku gdy nie są oni zwolnieni z obowiązku wizowego na mocy niniejszej umowy;
  d) uczniów, studentów, studentów studiów podyplomowych oraz towarzyszących im nauczycieli, którzy odbywają podróż w celu podjęcia nauki lub odbycia szkoleń;
  e) osób niepełnosprawnych, i - jeśli to konieczne - ich opiekunów;
  f) osób, które przedstawiły dowody potwierdzające konieczność wyjazdu z przyczyn humanitarnych, w tym w celu poddania się pilnemu zabiegowi medycznemu, oraz osób im towarzyszących, w celu udziału w pogrzebie osoby bliskiej albo w celu odwiedzenia ciężko chorej osoby bliskiej;
  g) uczestników międzynarodowych imprez sportowych oraz osób im towarzyszących;
  h) osób biorących udział w działaniach naukowych, kulturalnych i artystycznych, w tym programach uniwersyteckich i innych programach wymiany;
  i) uczestników oficjalnych programów wymiany organizowanych przez miasta bliźniacze i inne podmioty komunalne
  j) dziennikarzy „i członków personelu technicznego towarzyszących im w ramach swoich obowiązków zawodowych”;

  k) emerytów i rencistów;
  l) kierowców przewożących towary w ruchu międzynarodowym i świadczących usługi transportu pasażerskiego, przemieszczających się na obszar państw członkowskich pojazdami zarejestrowanymi na Ukrainie;
  m) członków załóg pociągów, wagonów chłodniczych i lokomotyw w pociągach międzynarodowych przemieszczających się na obszar państw członkowskich;
  n) dzieci poniżej 18. roku życia oraz pozostających na utrzymaniu rodziców dzieci poniżej 21. roku życia.

  o) przedstawicieli wspólnot wyznaniowych;
  p) przedstawicieli wolnych zawodów biorących udział w międzynarodowych wystawach, konferencjach, sympozjach, seminariach lub innych podobnych imprezach odbywających się na terytorium państw członkowskich;
  q) osób w wieku do lat 25 uczestniczących w seminariach, konferencjach, imprezach sportowych, kulturalnych lub edukacyjnych organizowanych przez organizacje nienastawione na osiąganie zysku;
  r) przedstawicieli organizacji społeczeństwa obywatelskiego odbywających podróże w celu udziału w szkoleniach, seminariach i konferencjach, w tym w ramach programów wymiany;
  s) uczestników oficjalnych programów współpracy transgranicznej Unii Europejskiej, takich jak Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: