close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • SPRAWY WIZOWE

 •  

    W związku z trwającą okupacją terytorium Autonomicznej Republiki Krymu i m. Sewastopola Departament Służby Konsularnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy wydał 4.04.2014 zalecenia dla cudzoziemców, dotyczące ich pobytu na ww. obszarze:

   

     "Cudzoziemcy i bezpaństwowcy wjeżdżają na terytorium Ukrainy w tym i do Autonomicznej Republiki Krym i miasta Sewastopola zgodnie z ustawodawstwem i umowami międzynarodowymi zawartymi przez Ukrainę.

   

  Dla obywateli państw objętych ruchem wizowym w celu załatwienia dokumentów wizowych należy zwracać się do przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych Ukrainy za granicą.

   

  Obywatele państw nie objętych ruchem wizowym mogą przebywać na terytorium Autonomicznej Republiki Krym i miasta Sewastopola wyłącznie pod warunkiem przekroczenia państwowej granicy w istniejących granicznych punktach kontroli Ukrainy z postawieniem odpowiednich pieczęci w dokumentach paszportowych i kartach imigracyjnych.

   

  Nieprzestrzeganie przez cudzoziemców i bezpaństwowców ustawodawstwa Ukrainy w trakcie wjazdu oraz pobytu na terytorium Autonomicznej Republiki Krym i miasta Sewastopola pociąga za sobą odpowiedzialność zgodnie z ustawodawstwem Ukrainy."


   

  Informacja o zasadach wjazdu/wyjazdu na terytorium Autonomicznej Republiki Krym.

  Wjazd/wyjazd na terytorium Autonomicznej Republiki Krym, jest określony w Regulaminie wjazdu na tymczasowo okupowane terytorium Ukrainy oraz wyjazdu z niego, zatwierdzonym przez Gabinet Ministrów Ukrainy w dniu 4 czerwca 2015 r. Zgodnie z nim, cudzoziemcy oraz bezpaństwowcy mogą wjeżdżać i wyjeżdżać na Krym przez drogowe przejścia administracyjne w obwodzie Chersońskim Kałanczak, Czapłynka, Czongar oraz kolejowe przejścia Cherson, Melitopol, Wadym, Nowooleksijiwka na podstawie paszportu i specjalnego zezwolenia, wydanego przez terytorialne biuro Państwowej Służby Migracyjnej Ukrainy lub biuro terytorialne Państwowej Służby Migracyjnej Ukrainy w rejonach Nowotrojickim lub Heniczeskim obwodu Chersońskiego.

  Zezwolenie specjalne jest wydawane w przypadku:

  1. pobytu na Krymie bliskich krewnych albo członków rodziny cudzoziemca lub bezpaństwowca, potwierdzonego dokumentami wydanymi przez kompetentne instytucje państwowe Ukrainy;
  2. miejsca pochówku na Krymie bliskich krewnych albo członków cudzoziemca lub bezpaństwowca, potwierdzonego odpowiednymi dokumentami;
  3. zgonu bliskich krewnych albo członków rodziny cudzoziemca lub bezpaństwowca zamieszkałych na Krymie, potwierdzonego odpowiednymi dokumentami;
  4. posiadania na własność nieruchomości, znajdującej się na Krymie;
  5. konieczności pełnienia funkcji dyplomatycznych i konsularnych, w tym w ramach organizacji międzynarodowych, członkiem których jest Ukraina, prowadzenia działalności przez inne rządowe i pozarządowe organizacje międzynarodowe, organizacje pozarządowe z innych państw oraz misje niezależne działające na rzecz obrony praw człowieka. W tym przypadku zezwolenie specjalne jest wydawane wyłącznie na wniosek lub wyrażenie zgody przez MSZ Ukrainy;
  6. realizacji regularnych podróży na Krym, związanych z wykonaniem obowiązków zawodowych przez pracowników kolei;
  7. konieczności prowadzenia działalności dziennikarskiej (wyłącznie na wniosek lub wyrażenie zgody przez Ministerstwo Polityki Informacyjnej Ukrainy);
  8. konieczności pełnienie posług religijnych, wykonywania obrzędów religijnych czy zaspokojenia potrzeb wyznaniowych (wyłącznie na wniosek lub wyrażenie zgody przez Ministerstwo Kultury Ukrainy);
  9. pobytu na Krymie, na podstawie wydanej zgodnie z ustawodawstwem karty stałego pobytu cudzoziemca lub bezpaństwowca, posiadającego rejestrację miejsca zamieszkania na Krymie lub w Sewastopolu.
  10. konieczności udziału w wydarzeniach Medżlisu Narodu Krymskotatarskiego.

    

  Zezwolenie może być wydane na jedno- lub wielokrotne wjazdy na Krym. Uprawnienie do wielokrotnego wjazdu na Krym jest ważne przez jeden rok.

  Wydanie zezwolenia lub podjęcie decyzji o odmowie, odbywa się w terminie pięciu dni roboczych od momentu złożenia wniosku. W przypadku otrzymania odmowy, przysługuje prawo odwołania się do Państwowej Służby Migracyjnej Ukrainy lub do sądu.

  Naruszenie postanowień Regulaminu wjazdu na tymczasowo okupowane terytorium Ukrainy oraz wyjazdu z niego, grozi pociągnięciem do odpowiedzialności przewidzianej przez prawo Ukrainy.

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: