close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • SPRAWY WIZOWE

 • W myśl nowej umowy o ułatwieniach wizowych pomiędzy UE i Ukrainą osoby należące do wymienionych poniżej kategorii aplikują o wizy wielokrotnego wjazdu o jednorocznym okresie ważności, pod warunkiem że w poprzednim roku  otrzymały przynajmniej jedną wizę, z której skorzystały zgodnie z przepisami dotyczącymi wjazdu do danego kraju i pobytu w nim:


  a) kierowcy przewożący towary w ruchu międzynarodowym i świadczący usługi transportu pasażerskiego i przemieszczający się na obszar państw członkowskich pojazdami zarejestrowanymi na Ukrainie;
  b) członkowie załóg pociągów, wagonów chłodniczych i lokomotyw w pociągach międzynarodowych przemieszczających się na obszar państw członkowskich;
  c) osoby biorące udział w działaniach naukowych, kulturalnych i artystycznych, w tym programach uniwersyteckich i innych programach wymiany, które odbywają regularne podróże do państw członkowskich;
  d) uczestnicy międzynarodowych imprez sportowych i osoby im towarzyszące w celach zawodowych;
  e) uczestnicy oficjalnych programów wymiany organizowanych przez miasta partnerskie i inne podmioty komunalne;
  f) przedstawiciele organizacji społeczeństwa obywatelskiego odbywający regularne podróże do państw członkowskich w celu udziału w szkoleniach, seminariach i konferencjach, w tym w ramach programów wymiany;
  g) uczestnicy oficjalnych programów współpracy transgranicznej Unii Europejskiej, takich jak Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa (ENPI);
  h) studenci oraz studenci podyplomowi, którzy odbywają regularne podróże w celu podjęcia nauki lub udziału w szkoleniach, w tym w ramach programów wymiany;
  i) przedstawiciele wspólnot wyznaniowych;
  j) przedstawiciele wolnych zawodów biorący udział w międzynarodowych wystawach, konferencjach, sympozjach, seminariach lub innych podobnych imprezach odbywających się na terytorium państw członkowskich;
  k) osoby zmuszone do odbywania regularnych podróży z powodów zdrowotnych i niezbędne osoby towarzyszące.

   

  Wymienione wyżej kategorie osób aplikują o wizy z okresem ważności 2-5 lat pod warunkiem, iż w roku poprzedzającym  korzystały z jednorocznych wiz wielokrotnego wjazdu zgodnie z przepisami odwiedzanego państwa członkowskiego dotyczącymi wjazdu i pobytu, chyba że konieczność lub zamiar częstego lub regularnego odbywania podróży są wyraźnie ograniczone do krótszego okresu, w którym to przypadku okres ważności wizy wielokrotnego wjazdu ogranicza się do tego okresu.
   

  O wizy z pięcioletnim okresem ważności mogą aplikować osoby wymienione poniżej:


  a) członkowie rządów i parlamentów krajowych i regionalnych oraz trybunałów konstytucyjnych i sądów najwyższych, prokuratorzy na szczeblu krajowym i regionalnym oraz ich zastępcy, o ile nie są oni zwolnieni z obowiązku wizowego na mocy niniejszej Umowy, w zakresie pełnionych przez nich obowiązków;
  b) stali członkowie oficjalnych delegacji, którzy na oficjalne zaproszenia skierowane do Ukrainy uczestniczą regularnie w spotkaniach, konsultacjach, negocjacjach lub programach wymiany, a także w wydarzeniach organizowanych na terytorium państw członkowskich przez organizacje międzyrządowe;
  c) małżonkowie i dzieci (w tym przysposobione) poniżej 21. roku życia lub pozostających na utrzymaniu rodziców oraz rodzice (w tym opiekunowie) odwiedzający obywateli Ukrainy zamieszkujących legalnie na terytorium państw członkowskich lub obywateli Unii Europejskiej przebywających na terytorium państwa członkowskiego, którego są obywatelami;
  d) przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji branżowych, którzy odbywają regularne podróże do państw członkowskich;
  e) dziennikarze i członkowie personelu technicznego towarzyszący im w ramach swoich obowiązków zawodowych.

   

  Na zasadzie odstępstwa od akapitu pierwszego, jeżeli konieczność lub zamiar częstego lub regularnego odbywania podróży są wyraźnie ograniczone do krótszego okresu, okres ważności wizy wielokrotnego wjazdu będzie ograniczony do tego okresu, w szczególności w przypadku:
   

  — osób, o których mowa w lit. a), okres kadencji,
  — osób, o których mowa w lit. b), okres ważności statusu stałego członka oficjalnej delegacji,
  — osób, o których mowa w lit. c), okres ważności, na który zatwierdzono legalny pobyt obywateli Ukrainy, którzy przebywają legalnie w Unii Europejskiej,
  — osób, o których mowa w lit. d), okres ważności statusu przedstawiciela podmiotu gospodarczego lub umowy o pracę,
  — osób, o których mowa w lit. e), gdy okres na który zawarta została umowa o pracę, jest krótszy niż pięć lat.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: